Нов Правилник за устройството и дейността на МВР

Модератори: ribaflic, Lord, Raptor, osata

Нов Правилник за устройството и дейността на МВР

Мнениеот Lord » 02 Юни 2014, 19:39

За сега последната версия на проекта за правилник:


Проект!
31.05.2014 г.


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се урежда устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР), управлението и дейностите на структурите и общата щатна численост на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 2. (1) За осъществяване на политиките по превенция, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност, граничен контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарна безопасност и защита на населението МВР извършва следните основни дейности:
1. оперативно-издирвателна;
2. охранителна;
3. разследване на престъпления;
4. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
5. информационна;
6. контролна;
7. административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.
(2) Структурите на МВР при осъществяване на дейностите си могат да използват пътни превозни и помощни средства.
(3) Видовете средства, които се обозначават със светлинна и/или звукова сигнализация или с надпис с наименованието на структурата или други опознавателните знаци и мястото на поставянето им се определят от министъра на вътрешните работи.
Глава втора
УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел І
Устройство
Чл. 3. Основни структури на МВР са:
1. главните дирекции;
2. областните дирекции;
3. дирекциите;
4. административните дирекции.

Чл. 4. Главните дирекции на МВР са:
1. Главна дирекция „Криминална полиция“;
2. Главна дирекция „Охранителна полиция“;
3. Главна дирекция „Гранична полиция“;
4. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Чл. 5. (1) В Главна дирекция „Криминална полиция“ (ГДКП) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността й.
(2) В ГДКП се създават дирекция „Икономическа полиция“, дирекция „Криминална полиция“ и дирекция „Разследване“, в които може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейностите им.

Чл. 6. (1) В Главна дирекция „Охранителна полиция“ (ГДОП) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността й.
(2) В ГДОП се създават дирекция „Опазване на обществения ред и превенция” и дирекция „Жандармерия“.
(3) В дирекция „Опазване на обществения ред и превенция” може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността й.
(4) В дирекция „Жандармерия“ може да се създават отдели, сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(5) Териториалните звена на дирекция „Жандармерия“ са зоналните жандармерийските части.
(6) Районите на действие на зоналните жандармерийските части се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на Главна дирекция „Охранителна полиция“.

Чл. 7. (1) В Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността й.
(2) В Главна дирекция „Гранична полиция“ се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурите на областните дирекции на МВР.
(3) Териториалните звена на ГДГП са регионалните дирекции „Гранична полиция“ (РДГП), в които могат да се създават гранични полицейски управления (ГПУ), бази гранично-полицейски кораби (БГПК), гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), сектори и звена от по-нисък ранг.
(4) Зоните на действие на РДГП се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДГП.
(5) В ГДГП се създават дирекция „Граничен контрол“, дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ и дирекция „Миграция“.
(6) В дирекция „Граничен контрол“ и дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейностите им.
(7) В дирекция „Миграция“ може да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг, които се ръководят от директора на дирекцията и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР и регионалните дирекции „Гранична полиция“.
(8) Районите на действие на териториалните звена на дирекция „Миграция“ се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на Главна дирекция „Гранична полиция“.
(9) В Главна дирекция „Гранична полиция“ се създава Специализиран отряд „Въздушно наблюдение“.
(10) В СОВН може да се създават териториални звена, сектори и други звена от по-нисък ранг, които се ръководят от началника на СОВН и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР и регионалните дирекции „Гранична полиция“.

Чл. 8. (1) В Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) може да се създават дирекции, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността й.
(2) В ГДПБЗН се създават териториални звена, които се ръководят от директора на главната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(3) Териториалните звена на ГДПБЗН са областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ОУПБЗН), в които може да се създават отдели, сектори, районни служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) и други звена от по-нисък ранг.
(4) Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ в София-град се нарича „Столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението“.
(5) В РСПБЗН може да се създават сектори, групи и участъци „Пожарна безопасност и защита на населението“ (УПБЗН).
(6) Районите на действие на териториалните звена на ГДПБЗН се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДПБЗН.
(7) В ГДПБЗН се създават дирекция „Оперативни дейности“, дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол“ и дирекция „Администрация”, в които може да се създават отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейностите им.
(8) В ГДПБЗН се създава център за професионална квалификация.

Чл. 9. (1) В областните дирекции на МВР може да се създават отдели, сектори, районни управления (РУ), участъци и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността им.
(2) Областната дирекция на МВР в София-град се нарича Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Чл. 10. (1) В Специализирания отряд за борба с тероризма може да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг в зависимост от функциите и дейността му.
(2) Териториалните звена се ръководят от командира на СОБТ и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР
(3) Структурата и наименованието на териториалните звена на СОБТ се определят с щата.
(4) Районите на действие на териториалните звена по ал. 2 се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на командира на СОБТ.

Чл. 11. (1) Дирекциите и административните дирекции осъществяват основни и/или спомагателни дейности на МВР съобразно компетентността им.
(2) Дирекциите в МВР са:
1. дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ (ДКИАД)
2. дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“ (ДСМВР);
3. дирекция „Български документи за самоличност“ (ДБДС);
4. дирекция „Национална система 112“ (ДНС112);
5. дирекция „Специална куриерска служба“ (ДСКС);
6. дирекция „Инспекторат“ (ДИ);
7. дирекция „Международни проекти“ (ДМП);
8. дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД);
9. дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ (ДАФКОС);
10. дирекция „Международно сътрудничество“ (ДМС);
11. дирекция „Човешки ресурси“ (ДЧР);
12. дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (ДКИС);
13. дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ);
14. дирекция „Информация и архив“ (ДИА);
15. дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка” (ДОМП);
16. дирекция „Дежурен център на Министерство на вътрешните работи“ (ДДЦМВР); 17. дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ (ДПВО);
(3) Административна дирекция на МВР е дирекция „Правно-нормативна дейност“ (ДПНД).

Чл. 12. (1) В дирекциите и административните дирекции могат да се създават териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг взависимост от функциите и дейностите им.
(2) Териториалните звена се ръководят от съответния директор и не се включват в структурата на областните дирекции на МВР.
(3) Структурата и наименованието на териториалните звена на дирекциите се определят с щата на съответната дирекция.
(4) Районите на действие на териториалните звена по ал. 2 се определят с акт на министъра на вътрешните работи по предложение на съответния директор на дирекция.
(5) Териториалните звена на дирекция „НС 112“ са районни центрове 112.
(6) Създаването и закриването на районните центрове 112 се извършва от Министерския съвет.
(7) В дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ се създават звено „Ведомствена служба по трудова медицина“, звено „Държавен здравен контрол“ и звено „Централно патентно бюро“.
(8) В ДМС се създават Национално централно бюро „Интерпол”, Национално звено „Европол” и Бюро „СИРЕНЕ”.

Чл. 13. (1) За осигуряване на дейностите на АМВР за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, както и за образователната и научна степен „доктор“ и професионално обучение се създават основни звена, обслужващи звена и филиали, в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, ЗМВР и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Звената по ал. 1 се създават в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование.
(3) Към АМВР могат да се създават центрове за специализация и професионална подготовка.

Чл. 14. В МВР се изграждат следните научноизследователски и научно-приложни институти:
1. Медицински институт на МВР;
2. Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК);
3. Институт по психология (ИП).
Раздел ІІ
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 15. (1) Главните дирекции се ръководят от директори, които:
1. ръководят, организират и носят отговорност за дейността на главните дирекции;
2. изпълняват заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчитат пред тях;
3. управляват информационните фондове в главните дирекции;
4. управляват човешките ресурси в главните дирекции;
5. осъществяват оперативното взаимодействие на ръководените от тях главни дирекции с други органи на държавна власт и на местно самоуправление;
6. осъществяват сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. ръководят финансовото и материално-техническото осигуряване на главните дирекции;
8. отговарят за управлението на предоставените на главните дирекции имоти и вещи - държавна собственост;
9. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи;
10. представляват юридическото лице.
(2) Директорите на главните дирекции могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на съответния директор.
(3) В изпълнение на правомощията си директорите и заместник-директорите на главни дирекции издават заповеди.

Чл. 16. (1) Дирекциите, включени в структурата на главните дирекции, се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от висшестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната дирекция за дейността на ръководените от тях дирекции, а пред неговите заместници - съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. ръководят финансовото и материално-техническото осигуряване на дирекциите;
6. отговарят за стопанисването на предоставените на дирекциите имоти и вещи - държавна собственост;
7. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) Директорите по ал. 1 могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.
(3) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 17. (1) Областните дирекции на МВР се ръководят от директори, които:
1. ръководят, организират и отговарят за дейността на областната дирекция;
2. организират изпълнението на заповедите на висшестоящите органи;
3. отговарят пред главния секретар на МВР за цялостната дейност на ръководената областна дирекция и пред директорите на Главна дирекция „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Охранителна полиция“ по направление на дейност;
4. осъществяват оперативното взаимодействие с другите структури на МВР;
5. управляват информационните фондове в областните дирекции;
6. ръководят материално-техническото осигуряване на областните дирекции;
7. отговарят за управлението на предоставените на дирекцията имоти и вещи - държавна собственост;
8. управляват човешките ресурси в областните дирекции;
9. осъществяват оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление;
10. съвместно с други органи на държавна власт и на местно самоуправление създават екипи за изпълнение на основните функции и дейности на МВР;
11. координират действията на териториалните структури на МВР при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
12. представляват юридическото лице;
13. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) При изпълнение на функциите си директорите на областните дирекции могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.
(3) При изпълнение на функциите си директорът и заместник-директорите по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 18. (1) Областните управления „Пожарна безопасност и защита на населението” при ГДПБЗН се ръководят от началници, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като организират, ръководят и контролират дейността на подчинените им звена;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от висшестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на главната дирекция за дейността на ръководените от тях областни управления, а пред неговите заместници - съобразно възложените им функции;
4. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. ръководят финансовото и материално-техническото осигуряване на областните управления;
6. отговарят за стопанисването на предоставените на областните управления имоти и вещи - държавна собственост;
7. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) Началниците по ал. 1 могат да се подпомагат от заместник-началници, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на началника.
(3) В изпълнение на функциите си началниците и заместник-началниците по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 19. (1) Специализираният отряд за борба с тероризма се ръководи от командир, който е на пряко подчинение на главния секретар на МВР и:
1. осъществява общото и непосредственото ръководство на СОБТ;
2. организират изпълнението на заповедите на висшестоящите органи;
3. отчита се за дейността си на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар;
4. управлява човешките ресурси на СОБТ;
5. осъществява оперативното взаимодействие с другите структури на МВР;
6. управлява информационните фондове в СОБТ;
7. ръководи материално-техническото осигуряване на СОБТ;
8. отговаря за стопанисването на предоставените на СОБТ имоти и вещи - държавна собственост;
9. осъществява оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление;
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1 командирът издава заповеди.

Чл. 20. (1) Дирекциите и административните дирекции се ръководят от директори, които:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство на съответните дирекции и административни дирекции;
2. организират изпълнението на заповедите на висшестоящите органи;
3. отговарят за цялостната дейност на дирекциите пред министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
4. управляват човешките ресурси на ръководените дирекции и административни дирекции;
5. управляват информационните фондове в ръководените дирекции и административни дирекции;
6. ръководят материално-техническото осигуряване на ръководените дирекции и административни дирекции;
7. отговарят за стопанисването на предоставените на ръководената дирекция или административна дирекция имоти и вещи – държавна собственост;
8. осъществяват взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
9. налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(2) Директорът на ДУССД, освен функциите по ал. 1, т. 1-6:
1. отговаря за управлението на предоставените на съответната дирекция имоти и вещи – държавна собственост;
2. представлява юридическото лице.
(3) При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.
(4) В изпълнение на функциите си директорите и заместник-директорите по ал. 1 и 3 издават заповеди.

Чл. 21. (1) Академията на МВР се ръководи от академичен съвет и ректор.
(2) Академичният съвет е колективен орган за ръководство на учебната и научната дейност на академията, чиито функции се определят с правилника по чл. 47, ал. 3 от ЗМВР.
(3) В Академията на МВР се избира общо събрание, чийто състав и функции се определят с правилника по чл. 47, ал. 3 от ЗМВР.
(4) Ректорът е пряк ръководител на служителите на академията, на курсантите и на служителите, изпратени на обучение от други структури, за изпълнението на задълженията им, свързани с учебния процес, реда и дисциплината в академията, като:
1. определя дневния ред на академичния съвет;
2. решава всички въпроси, свързани с приемането, отписването и преместването на курсанти;
3. изпълнява други функции, произтичащи от нормативните актове, отнасящи се до науката и висшето образование, прилагани в съответствие с този закон и с актовете за прилагането му или възложени му от министъра на вътрешните работи.
(5) Освен функциите по ал. 4 ректорът:
1. организира изпълнението на заповедите на висшестоящите органи;
2. отговаря за цялостната дейност на АМВР пред министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
3. управлява човешките ресурси на АМВР;
4. управлява информационните фондове в АМВР;
5. ръководи материално-техническото осигуряване на АМВР;
6. отговаря за управлението на предоставените на АМВР имоти и вещи – държавна собственост;
7. осъществява взаимодействие с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
8. представлява юридическото лице.
(6) Ректорът е хабилитирано лице и се назначава от министъра на вътрешните работи.
(7) Съставът на академичния съвет се определя от министъра на вътрешните работи по предложение на ректора на академията.
(8) В изпълнение на функциите си по ал. 4 и 5 ректорът издава заповеди.

Чл. 22. (1) Медицинският институт на МВР се ръководи от директор, който е хабилитирано лице с призната медицинска специалност.
(2) Директорът на МИ на МВР е директор и на Многопрофилната болница за активно лечение – Централна клинична база в гр. София.
(3) Директорът на МИ:
1. организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на института;
2. организира изпълнението на заповедите на висшестоящите органи;
3. отговаря пред министъра на вътрешните работи и заместник-министрите;
4. управлява информационните фондове в МИ;
5. отговаря за материално-техническото осигуряване на МИ;
6. отговаря за управлението на предоставените на МИ имоти и вещи – държавна собственост;
7. управлява човешките ресурси и отговаря за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
8. осъществява взаимодействието на МИ със структурите на МВР и с други органи на държавна власт и на местно самоуправление и юридически лица във връзка с изпълняваните дейности;
9. отговаря за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в МИ в областта на медицинската наука;
10. организира и ръководи участието на МИ в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за дейността на МИ, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания и участие на служителите на МИ в научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми в страната и чужбина;
11. представлява юридическото лице.
(4) При изпълнение на функциите си по ал. 3 директорът на МИ може да се подпомага от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.
(5) В изпълнение на функциите си директорът и заместник-директорите издават заповеди.

Чл. 23. (1) При управлението на МИ директорът се подпомага от медицински съвет, който е колективен орган с консултативни функции. Съставът и организацията на дейността на медицинския съвет се определят от директора на МИ съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения.
(2) За осъществяване на научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност директорът на МИ се подпомага от научно-учебен съвет, който е колективен орган с консултативни функции. Съставът и организацията на дейността на научно-учебния съвет се определят от директора на МИ в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България.
(3) В МИ могат да се създават и други съвети и комисии с консултативни функции в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения.

Чл. 24. Болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация се ръководят от управители, които са пряко подчинени на директора на МИ и имат функциите по чл. 30.

Чл. 25. (1) Научноизследователските и научно-приложните институти, с изключение на Медицинския институт, се ръководят от директори, които:
1. организират, ръководят, контролират и отговарят за дейността на ръководените институти;
2. организират изпълнението на заповедите на висшестоящите органи;
3. отговарят пред министъра на вътрешните работи и заместник-министрите;
4. управляват информационните фондове в ръководените институти;
5. отговарят за материално-техническото осигуряване на ръководените институти;
6. отговарят за стопанисването на предоставените на ръководените институти имоти и вещи – държавна собственост;
7. управляват човешките ресурси и отговаря за подбора, подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на научните кадри;
8. осъществяват взаимодействието на ръководените институти със структурите на МВР и с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
9. отговарят за научноизследователската, научно-приложната и учебната дейност в ръководинети институти;
10. организират и ръководят участието на ръководените инстиутит в научния обмен чрез издаване на научна литература, научни бюлетини и рекламно-информационни материали за дейността на ръководените институти, публикуване на научни трудове и презентации в печатни и електронни издания и участие на служителите на ръководените институти в научни конференции, симпозиуми, семинари и други форуми в страната и чужбина.
(2) В изпълнение на функциите по ал. 1 директорите издават заповеди.

Чл. 26. (1) Районното управление на областната дирекция на МВР се ръководи от началник, който е пряко подчинен на директора на областната дирекция.
(2) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на районното управление.
(3) Началникът по ал. 1 и 2:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на районното управление, съответно на участъка;
2. осъществява оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление на съответната територия.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3 началниците по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 27. (1) Районните служби „ПБЗН” се ръководят от началник, който е пряко подчинен на началника на областното управление.
(2) Участъкът се ръководи от началник, който е пряко подчинен на началника на районната служба „ПБЗН”.
(3) Началникът по ал. 1 и 2:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на районната служба, съответно на участъка;
2. осъществява оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съответната територия.
(4) В изпълнение на функциите си по ал. 3 началникът по ал. 1 издава заповеди.

Чл. 28. (1) Граничните полицейски управления, базите гранично-полицейски кораби и СОВН, създадени в ГДГП и РДГП се ръководят от началници, които:
1. ръководят, организират и отговарят за дейността на съответните звена;
2. информират и се отчитат пред ръководството на ГДГП и/или РДГП;
3. осъществява оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление на съответната територия;
4. подпомагат ръководството на ГДГП и/или РДГП при осъществяване на методическото ръководство и контрол на дейността на съответните звена.
(2) Териториалните звена на дирекция „Миграция“ при ГДГП се ръководят от началници, които:
1. ръководят, организират и отговарят за дейността на съответните звена;
2. информират и се отчитат пред ръководството на дирекция „Миграция“ и ГДГП;
3. осъществява оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление съответната територия;
4. подпомагат ръководството на дирекция „Миграция“ и ГДГП при осъществяване на методическото ръководство и контрол на дейността на съответните звена.
(3) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 и 2 издават заповеди.

Чл. 29. (1) Зоналните жандармерийските части на дирекция „Жандармерия“ в Главна дирекция „Охранителна полиция“ се ръководят от началници, които са пряко подчинени на директора на дирекция „Жандармерия“ и:
1. ръководят, организират и отговарят за дейността на зоналните жандармерийски части;
2. осъществяват оперативно взаимодействие с други органи на държавна власт и на местно самоуправление на съответната територия.
(2) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 издават заповеди.

Чл. 30. Звената на структурите по чл. 37, чл. 44, чл. 47, чл. 50 и чл. 52 от ЗМВР, с изключение на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на МИ, се ръководят от началници, които:
1. ръководят, организират и отговарят за дейността на съответните звена;
2. информират и се отчитат пред ръководствата на структурите по чл. 37, чл. 44, чл. 47, чл. 50 и чл. 52 от ЗМВР;
3. подпомагат ръководствата на структурите по чл. 37, чл. 44, чл. 47, чл. 50 и чл. 52 от ЗМВР при осъществяване на методическото ръководство, помощ и контрол на съответната дейност в структурите на МВР.

Чл. 31. Ръководителите на структури на МВР, които са определени като разпоредители с бюджет при условията и по реда на Закона за публичните финанси управляват бюджета на съответната структура.

Чл. 32. (1) При отсъствие на ръководител на структура или звено на структура, същият се замества от длъжностно лице, определено с негова заповед.
(2) В случаите на невъзможност за издаване на заповедта по ал. 1, същата се издава от прекия му ръководител.

Чл. 33. (1) При отсъствие на членове на политическия кабинет, с изключение на директора на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”, същите се заместват от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.
(2) При отсъствие на главния секретар, същият се замества от длъжностно лице, определено с негова заповед.
(3) В случаите на невъзможност за издаване на заповедта по ал. 2, същата се издава от министъра на вътрешните работи.

Глава трета.
ДЕЙНОСТ НА СТРУКТУРИТЕ НА МВР

Раздел І
Главни и областни дирекции и Специализиран отряд за борба с тероризма

Чл. 34. (1) Главна дирекция „Криминална полиция” (ГДКП) е национална структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 5-7 от ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 Главна дирекция „Криминална полиция“:
1. извършва оперативно-издирвателна дейност, като може да предлага решения по тактическата организация на работата и събирането на информация в областните дирекции на МВР;
2. участва в предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на престъпления;
3. упражнява методическо ръководство, контрол и оказва практическа помощ на структурните звена в областните дирекции на МВР по направление на дейност;
4. извършва анализ на тежките престъпления, на техните извършители, на пострадалите и на извършените аналогични престъпления с оглед намиране на типови или специфични характеристики, необходими за разкриването;
5. събира, обработва, съхранява, анализира и предоставя получаваната информация за организирани престъпни структури, тяхната специализация, ръководство, взаимодействие с други престъпни сдружения в страната и в чужбина, за престъпленията, извършени от участници в тях, и профила на пострадалите;
6. извършва оперативно-издирвателна дейност по установяване и наблюдение на престъпни структури и връзките помежду им;
7. организира и извършва издирване на лица и обекти и идентификация на трупове и лица;
8. извършва полицейска регистрация;
9. извършва експертни справки и експертизи;
10. извършва проучване и оценка на методите и полицейските тактики, прилагани в противодействие срещу престъпността, като може да прави предложения за усъвършенстване организацията на оперативно-издирвателната дейност;
11. разработва или участва в разработването на нормативни актове и други ръководни документи, регламентиращи противодействието на престъпността;
12. събира, обработва, обобщава и анализира наличната информация по направления на дейност;
13. събира, оценява и анализира информация за естеството, разпространението и тенденциите в развитието на престъпността;
14. предлага мерки за подобряване на работата по отделните направления на дейност и разработва насоки и приоритети за работа по противодействието на престъпността;
15. участва в екипи, работни групи и комисии, създадени съвместно с други държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации;
16. извършва проучване за надеждност на служителите и издава, отказва, прекратява или отнема разрешения за достъп до класифицирана информация в изпълнение на дейността по Закона за защита на класифицираната информация;
17. изготвя предложения за проекти по усвояване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз и други извънбюджетни източници и осъществява тяхното изпълнение;
18. събира, обработва, съхранява и предоставя информация за двустранното, регионалното и международното сътрудничество по линия на противодействие на организираната престъпност и провежда съгласувани действия със съответни служби на други държави;
19. наблюдава и контролира лица, поставили се в услуга на организирани престъпни групи;
20. осъществява координация в оперативно-издирвателната дейност при наличие на извършени престъпления на територията на две и повече областни дирекции на МВР;
22. наблюдава и установява престъпни групи и обекти чрез провеждане на организационни и оперативно-издирвателни мероприятия;
23. оказва помощ по случаи с фактическа и правна сложност, представляващи особен обществен интерес, като предлага и включването на допълнителни сили и средства;
24. създава организация за взаимодействие с държавните, обществените и гражданските структури за осъществяването на превантивни мерки за ограничаване на престъпленията;
25. събира, обобщава, обработва, съхранява, анализира и предоставя информация за състоянието, структурата и динамиката на:
а) престъпността на територията на страната;
б) противообществените прояви, извършени при провеждане на спортни мероприятия;
в) противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица;
26. участва при планирането, организацията и провеждането на обучение на служителите от областните дирекции на МВР за повишаване на професионалната им квалификация по направление на дейност;
27. разработва методически указания и програми за предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на тежки престъпления;
28. участва в комплексни, контролни, планови и тематични проверки по спазването и изпълнението на законите и подзаконовите нормативни актове и по осъществяването на дейността на областните дирекции на МВР.
(3) Главна дирекция „Криминална полиция“ извършва дейност по заверка на документи, издадени от МВР, негови структури или органи, включително от министерствата и ведомствата, на които МВР е правоприемник.

Чл. 35. (1) Главна дирекция „Криминална полиция“ самостоятелно или съвместно с други структури на МВР осъществява международно сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното сътрудничество по ал. 1 органите на ГДКП:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните полицейски служби на други държави и международни организации по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление на дейност.

Чл. 36. Дирекция „Икономическа полиция” на ГДКП:
1. предотвратява, пресича и разкрива организирана престъпна дейност срещу установения митнически режим;
2. установява, наблюдава, контролира и неутрализира дейността на лица и организирани престъпни групи, които чрез използване на документи с невярно съдържание или чрез използване на длъжностно лице в непосредствена връзка с митническата служба извършват престъпления с цел избягване на дължими държавни вземания;
3. установява и документира престъпна дейност, изразяваща се в изпиране на пари или укриване на данъчни задължения, както и изпиране на пари в чужбина от български престъпни структури;
4. установява имущественото състояние на участници в престъпни структури чрез взаимодействие със специализирани служби на други държави и със съответните компетентни органи в Република България;
5. установява механизмите за финансиране и системите за управление на финансовите потоци на български и международни престъпни структури;
6. предотвратява, пресича и разкрива компютърни престъпления или престъпления, извършени в или чрез компютърни мрежи и системи, интелектуална собственост и хазарт;
7. предотвратява, пресича и разкрива престъпления, свързани с изготвяне, търговия, внос, износ и разпространение на подправени парични знаци, държавни ценни книжа за доказване внасянето на държавен акциз, платежни инструменти и официални удостоверителни документи;
8. разкрива и пресича корупция в държавната власт, като извършва оперативно-издирвателна дейност за установяване и документиране на корупционни действия на длъжностни лица, поставили се в услуга на престъпни структури, и прояви на корупция в държавната власт;
9. предотвратява, пресича и разкрива престъпления, извършени в енергетиката, строителството, транспорта, екологията, селското стопанство, търговията и туризма;
10. предотвратява, пресича и разкрива престъпления, извършени в бюджетната сфера и при усвояването на средства от Европейския съюз.

Чл. 37. Дирекция „Криминална полиция” на ГДКП:
1. установява, наблюдава и разкрива места, използвани за незаконно складиране на наркотични, психотропни вещества и прекурсори;
2. наблюдава, установява и контролира дейността на временно пребиваващи в страната чужди граждани, подозирани за участие в незаконни дейности с наркотични вещества и прекурсори;
3. пресича незаконното производство, трафик, търговия, разпространение, държане, съхранение и отглеждане на наркотични, психотропни вещества и прекурсори на територията на страната;
4. в рамките на участието си в Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите осъществява контрол върху законните дейности с прекурсори с цел недопускане на отклонението им за незаконни цели;
5. противодейства на незаконните дейности с наркообразуващи култури;
6. подпомага компетентните органи за приемане на мерки, целящи намаляване предлагането и търсенето на наркотици;
7. предотвратява, разкрива и пресича трафик на хора с цел използване за развратни действия, принудителен труд, отнемане на телесни органи или държане в принудително подчинение, както и незаконно осиновяване на новородени деца в чужбина;
8. предотвратява, разкрива и пресича незаконно производство, преработка, контрабанда и незаконни сделки с огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства, както и със стоки и технологии с двойна употреба;
9. противодейства на терористични действия, като наблюдава и пресича дейността на местни и транснационални престъпни структури, извършващи заплахи срещу орган на власт, представител на чужда държава или международна организация или извършващи подготовка за осъществяване на терористични действия;
10. установява връзките на местни организирани престъпни групи с лица, принадлежащи към международни престъпни структури, използващи насилствени методи;
11. наблюдава и установява лица, подозирани за участие в терористични актове;
12. установява дейността на организирани местни и транснационални престъпни структури, извършващи отвличания, вземане на заложници, изнудване, престъпления с общоопасни средства и огнестрелно оръжие и други насилствени действия и провеждат дейности за неутрализирането им;
13. противодейства на престъпленията, свързани с културно-историческото наследство на страната и трафик на археологически паметници и архивни документи, предмети от културното наследство на регистрираните вероизповедания;
14. предотвратява, пресича, разкрива и разследва престъпления, свързани с незаконни археологически разкопки и нерегламентирани сделки с археологически предмети, вещи, уникати, икони и църковна утвар, архивни и писмени документи и фалшификати с историческо значение, архитектурни, етнографски обекти и комплекси, образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура, нерегистрираните природни ценности и образци, книжовни и литературни ценности, аудио-визуално наследство, ценности, свързани с народните традиции, обичаи, обреди и вярвания, музика, песни и танци;
15. предотвратява, пресича и разкрива престъпления против личността и собствеността;
16. противодейства срещу престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица, като оказва методическо ръководство, практическа помощ и контрол на служителите от областните дирекции на МВР по противодействие на детската престъпност и осъществяване на полицейска закрила на деца;
17. провежда мероприятия за взаимодействие със следствието, прокуратурата, съда и ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието и оперативното обслужване на местата за лишаване от свобода;
18. провежда оперативно-издирвателната дейност по разкриване на извършителите на противообществени прояви, извършени преди, по време или след провеждане на спортни мероприятия, съвместно със структурните звена на областните дирекции на МВР, организира наблюдение над извършителите.

Чл. 38. Дирекция „Разследване” на ГДКП:
1. извършва разследване на престъпления в съответствие с Наказателно-процесуалния кодекс;
2. упражнява контрол за законосъобразното провеждане на разследването, изпълнението на писмените указания на прокурора и спазването на сроковете за разследване в областните дирекции;
3. осъществява взаимодействие с органите на съдебната власт, с други държавни органи и с органи на местната власт;
4. анализира и проучва практиките по разследване на престъпления и изготвяне на предложения за подобряване на дейността по разследване;
5. участва в специализирани звена и екипи съвместно с други държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации;
6. събира, обобщава, анализира и предоставя информация за дейността по разследването на престъпления;
7. осъществява методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и областните дирекции.

Чл. 39. (1) Главна дирекция „Охранителна полиция” (ГДОП) е национална структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2, 5-7 от ЗМВР и участва в осъществяването на дейността по чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗМВР.
(2) За изпълнение на функциите по ал. 1 Главна дирекция „Охранителна полиция“ извършва дейности по:
1. опазване на обществения ред;
2. охрана, включително с използване на сигнално-охранителна техника, на стратегически обекти, определени с акт на Министерския съвет, обекти на МВР, както и на дипломатически представителства;
3. осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;
4. контрол за спазване на правилата за движение по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и при пътнотранспортните произшествия;
5. разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;
6. разрешение и контрол за извършване на охранителна дейност;
7. конвоиране на лица в страната и в чужбина;
8. изготвяне и съгласуване на проекти за сигнално-охранителни и известителни системи и системи за видеонаблюдение в случаите, регламентирани в нормативен акт;
9. осъществяване на международно сътрудничество;
10. методическо ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1-8 на съответните звена в областните дирекции.

Чл. 40. Дирекция „Опазване на обществения ред и превенция” на ГДОП:
1. разработва насоките, организацията на работата, формите и методите за реализация на дейността по превенция на правонарушенията, опазването на обществения ред, защита на законните права на гражданите и противодействие на престъпността на обществени места и безопасността на движението;
2. проучва и оценява методите и полицейските тактики, прилагани в охраната на обществения ред и безопасността на движението, като прави предложения за усъвършенстване на организацията на работа и предлага мерки за обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия;
3. събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, създадени за изпълнение на правомощията на охранителната полиция;
4. планира, координира, контролира самостоятелно и съвместно с други структури на МВР, държавни органи и организации, неправителствени организации, реализира превантивни мероприятия на местно и национално ниво;
5. създава организация за работа на структурите, извършващи дейности, свързани с безопасността на движението, контрола на пътното движение, обработката и администрирането на нарушения, установени с автоматизирани технически средства по държавната пътна мрежа;
6. осъществява отношения на партньорство и сътрудничество с граждани и неправителствени организации, доброволно подпомагащи изпълнението на дейностите на МВР;
7. осъществява взаимодействие и информационен обмен с други държавни органи и организации при условия и по ред, предвидени в закон;
8. подготвя варианти за управленски решения за ръководството на МВР по въпросите на опазването на обществения ред и безопасността на движението;
9. разработва и участва в разработването на проекти на нормативни и други актове, свързани с опазването на обществения ред и безопасността на движението;
10. оказва методическа помощ и контрол на областните дирекции на МВР по планирането, организацията на работа и изпълнението на дейността по осъществяването на общата превенция, опазването на обществения ред и противодействието на престъпността и безопасността на движението;
11. участва в планови, комплексни, контролни и тематични проверки по заповед и по свой утвърден планов график;
12. участва при разработването на насоките, тактиката и методиката, свързана с охраната на стратегически и особено важни обекти в страната, организира и контролира дейността по охраната им с полицейски сили;
13. методически ръководи и контролира изпълнението на конвойната дейност на територията на страната и чужбина;
14. обобщава и анализира информация, относно дейността на звената, работещи по опазване на обществения ред, конвоиране на лица, охрана на масови мероприятия, и предлагат мерки за подобряване на резултатите в работата;
15. методически ръководи и контролира организирането на охраната на значими спортни или масови мероприятия, протестни действия, важни вътрешни и международни форуми и други;
16. създава организация и осъществява контрол за обезпечаване опазването на обществения ред и противодействието на престъпността в зимните и черноморските курорти през активните туристически сезони;
17. анализира административно-наказателната дейност, осъществявана от състава на „Охранителна и пътна полиция” в областните дирекции;
18. издава разрешения и осъществява контрол по дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, включително външно-търговска дейност, трансфер и транзитен превоз;
________________________________________________________________
Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова.” - Хамлет , по точно Шекспир;-)
Аватар
Lord
КОМИСАР
 
Мнения: 5861
Регистриран на: 19 Авг 2009, 01:21

Re: Нов ППЗМВР

Мнениеот Lord » 02 Юни 2014, 19:41

19. изготвя становища за юридически лица, кандидатстващи за получаване на лицензи за външно-търговска дейност с оръжие, стоки и технологии с възможна двойна употреба;
20. издава документи съгласно нормативните изисквания на Европейския съюз и е определена като национална точка за контакт в Европейската комисия за непрекъснат обмен на информация и координация по контрола и трансфера на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, в рамките на Европейския съюз;
21. извършва комплексни и тематични проверки в обектите, произвеждащи, съхраняващи и работещи с общоопасни средства;
22. участва в приемателни комисии при приемането на новоразработени взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
23. изготвя и съгласува проекти на сигнално-охранителни, известителни системи и телевизионни системи за наблюдение в изпълнение на сключени договори със заинтересуваните лица;
24. осъществява охрана на обекти с комплексно използване на полицейски сили и сигнално-охранителна техника (СОТ) и свързаните с това дейности;
25. създава организация и осъществява контрол по линия на служебната кинология, племенно-развъдна, ветеринарна дейност в областните дирекции и специална подготовка на водачите на служебни кучета от структурите на МВР;
26. обработва документи и издават лицензи за извършване на частна охранителна дейност и осъществява контрол по нейното изпълнение;
27. оказва методическа помощ на областните дирекции при изграждане на системи за видеонаблюдение на обществени места и пътни артерии;
28. осъществява дейност по реализиране на международно полицейско сътрудничество и международни проекти;
29. организира семинари, учебни сборове и изнася лекции за повишаване на професионалната квалификация на състава;
30. организира взаимодействието и координацията на дейността по опазването на обществения ред и безопасността на движението с други структури на МВР, министерства, ведомства и организации;
31. оказва съдействие и подпомага областните дирекции при провеждането на съвместни мероприятия с органите на местното самоуправление и гражданските формирования за подобряване на обществения ред и безопасността на движението в населените места;
32. разработва мероприятия за утвърждаването на превенцията, като основен инструмент за опазването на обществения ред и противодействието на престъпността;
33. съдейства за въвеждането на професионални стандарти и практики за етично поведение и спазване правата на човека;
34. създава организация за командироване на полицейски служители от страната в помощ на областните дирекции за обезпечаване на охранителните мероприятия и противодействие на престъпността.

Чл. 41. (1) Дирекция „Жандармерия“ специализирана структура на Главна дирекция „Охранителна полиция“ за опазване на обществения ред, охрана на масови мероприятия, овладяване на масови безредици, противодействие на терористични действия, охрана на стратегически и особено важни обекти и дипломатически представителства.
(2) За осъществяването на дейностите по ал. 1 органите на дирекция „Жандармерия“:
1. подпомагат органите на главните и областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участват в опазването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществяват дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици;
4. участват в опазването на обществения ред при кризи от различен характер;
5. участват в полицейски операции на главните и областните дирекции;
6. осъществяват охрана и оперативно обезпечаване на стратегически, особено важни обекти, дипломатически представителства, обекти на МВР и обекти на договорен принцип;
7. осъществяват охрана на специални товари;
8. съдействат на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
9. осъществява превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане и опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и железопътния транспорт в страната;
10. предотвратяват и пресичат престъпления в обекти на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
11. осъществяват, организират и контролират дейностите по опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
12. извършват превантивна дейност, на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната;
13. организират и контролират охраната на обекти, мероприятия и специални товари на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт;
14. осъществяват контрол на съхраняването и охраната при превозването на общоопасни средства;
15. контролират осъществяването на частна охранителна дейност на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт;
16. издирват лица и обекти на територията на железопътната инфраструктура и в железопътния транспорт в страната.
(3) Силите и средствата на дирекция „Жандармерия“ се ползват от структурите на МВР при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 42. (1) Главна дирекция „Гранична полиция“ е национална специализирана структура за осъществяване на основните дейности по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 5-7 от ЗМВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 Главна дирекция „Гранична полиция“ извършва дейности по:
1. наблюдение на границата, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;
2. гранични проверки на преминаващите през границата лица и вещите в тяхно владение и транспортни средства, включително в зоните и обектите по чл. 39, ал. 3 от ЗМВР;
3. превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора;
4. разследване на престъпления;
5. охрана на обществения ред в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и контрол по спазване на правилата за движение в района на аерогарите;
6. приемане и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
7. поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;
8. изработване на карти и друга документация на държавната граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
9. събиране, обработване, анализиране, съхраняване, използване и предоставяне на информация по направленията на дейности;
10. обмен на информация и взаимодействие с другите структури на МВР, органи на държавна власт и на местно самоуправление, юридически лица и граждани и полицейски служби на други държави;
11. регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и по административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, на територията на цялата страна;
12. методическо ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 – 8 и 11, с изключение на дейността по разследване на престъпления.
(3) Главна дирекция „Гранична полиция“ за осъществяване на превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с незаконна миграция, трафик на хора и противодействие на контрабандата извършва оперативно-издирвателна дейност самостоятелно или съвместно с други служби на МВР.
(4) За изпълнение на дейностите по ал. 1, ГДГП използва кораби, въздухоплавателни и технически средства, както и автоматизирани и интегрирани системи за наблюдение.

Чл. 43. Дирекция „Граничен контрол“ на Главна дирекция „Гранична полиция“:
1. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на организацията на граничното наблюдение на сухоземната, речна и морска държавна граница и граничните проверки на ГКПП в съответствие с европейското и национално законодателство;
2. провежда целенасочени мероприятия за противодействие и пресичане на нелегалната миграция, каналджийската и контрабандната дейност през държавната граница;
3. оказва методическа помощ и осъществява контрол по отношение планирането, организирането и осъществяването на специфични охранителни, оперативни и режимни мероприятия в района на международните летища, аерогарите, обществените им зони и прилежащите територии, осъществявани във връзка с гарантиране на летищната сигурност в гражданското въздухоплаване;
4. участва в съгласуването на проекти за изграждане на нови и реконструкция на съществуващите ГКПП;
5. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в териториалните звена на ГДГП по използването на технически средства и системи и на въздушния компонент в граничното наблюдение и на техническите средства на ГКПП за откриване на източници на йонизиращи лъчения, взривни вещества, бойни отровни вещества и наркотици, както и за проверка на МПС за укрити лица;
6. поддържа и използва информационните фондове за лица и МПС – обекти на специфичен контрол, за загубени, фалшифицирани и фалшиви документи за задгранично пътуване, визови бланки и други документи на други държави, за граничен контрол;
7. изпълнява функциите на Национален център за борба с фалшиви и подправени документи, като събира, обработва и предоставя информация относно оригинални документи и установени фалшификации и е Национална точка за контакт на системата FADO;
8. изготвя аналитични, статистически и справочни документи.

Чл. 44. Дирекция „Противодействие на престъпността през държавната граница“ на Главна дирекция „Гранична полиция“:
1. организира и планира оперативно-издирвателната дейност по предотвратяване, пресичане и разкриване на лица и групи, осъществяващи престъпна дейност през държавната граница, по оперативно осигуряване на Специалните домове за временно настаняване на чужденци;
2. участва в разследване на престъпления, свързани с незаконната миграция, с трафик на хора, неистински документи, издирване, трафик на МПС, трафик на наркотици и културно-исторически ценности;
3. планира дейността по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване формите и методите на действие на организирани групи и лица, свързани с подготовка и извършване на престъпления през държавната граница;
4. придобива информация за организации и лица, осъществяващи престъпна дейност;
5. ръководи и контролира оперативно-издирвателната дейност и дейността по привличането и използването на доброволни сътрудници;
6. участва в разследване на престъпления по линия на противодействие на контрабандата и престъпления, свързани с ощетяване на републиканския бюджет;
7. събира, обработва, анализира, съхранява, използва и предоставя информация за състоянието, разкриването, предотвратяването и пресичането на престъпления през държавната граница, изготвя справки и аналитични проекти и осъществява цялостна координация на оператвино-издирвателната дейност;
8. анализира и прогнозира измененията в оперативната обстановка, разработва планове за противодействие на престъпленията в граничната зона и на престъпленията, свързани с преминаване на държавната граница;
9. осъществява аналитичен и информационен обмен и оперативното взаимодействие с други структури на МВР, с външни организации и с гранично-полицейски служби от съседни държави и структури на Европейския съюз.

Чл. 45. (1) Дирекция „Миграция“ на Главна дирекция „Гранична полиция“ извършва дейности по регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и по административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, на територията на цялата страна.
(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 дирекция „Миграция“:
1. издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване;
2. продължава срока на пребиваване на чужденците в Република България;
3. отнема правото на издадено разрешение за краткосрочно, продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване при наличие на законовите изисквания;
4. анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);
5. издава удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
6. осъществява съгласувателни процедури с дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
7. дава становища по молби за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство, за издаване на разрешения за работа и становища до други ведомства, които по смисъла на нормативен акт имат отношение по пребиваването на чужденците в Република България;
8. осъществява административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
9. събира, систематизира и анализира информацията за състоянието и динамиката на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България и за административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
10. планира, разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на регулиране на миграционните процеси;
11. дава становища и разработва проекти на нормативни и други актове за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденци в Република България и за административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
12. самостоятелно или съвместно с други структури на МВР или с други компетентни органи участва в предотвратяването и противодействието на незаконната миграция и трафика на хора;
13. методически подпомага и контролира дейността на териториалните си звена;
14. въвежда, актуализира, ползва и предоставя информация от автоматизираните информационни системи на МВР и ШИС.
(3) В определените от ЗЧРБ случаи издадена виза се анулира чрез зачертаване с две диагонални черти и полагане на щемпел.

Чл. 46. При осъществяване на правомощията си органите на дирекция „Миграция“ приемат, извършват необходимите справки и изпращат на дирекция „Български документи за самоличност“ и на съответните й звена в областните дирекции на МВР подаденото от чужденеца заявление заедно с приложените към него документи за персонализиране на български документи за самоличност на чужденци или разрешения за пребиваване и връчват персонализирания документ на чужденеца.

Чл. 47. (1) Дирекция „Миграция“ осъществява дейност по принудително настаняване в специалните домове за временно настаняване на чужденци, за които е издадена заповед за принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране.
(2) Органите на дирекция „Миграция“ осъществяват дейността си по ал. 1 при условията и по реда на ЗЧРБ и на съответните подзаконови нормативни актове.

Чл. 48. Органите на дирекция „Миграция“ противодействат на незаконната миграция чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта.

Чл. 49. (1) Органите на дирекция „Миграция“ организират и осъществяват съпровождане на чужденци на територията на Република България или в чужбина при изпълнение на приложени мерки за административна принуда по ЗЧРБ, както и при необходимост за осигуряване участието на настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) чужденци като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни и административни дела.
(2) При изпълнение на дейностите по ал. 1 органите на дирекция „Миграция“ може да искат съдействие от Главна дирекция „Охранителна полиция“.
(3) Съпровождането на чужденци извън територията на страната в предвидените от закона случаи се осъществява съгласно международен договор за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, по който Република България е страна. При липса на такъв международен договор правилата за съпровождане извън територията на страната се уреждат с акт на министъра на вътрешните работи.

Чл. 50. За регулиране и контрол на миграционните процеси по въпросите на убежището, международната закрила и чужденците ГДГП взаимодейства с други структури на МВР, други ведомства и служби.

Чл. 51. Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“ е звено за осъществяване на въздушно наблюдение на границите и изпълнение на други летателни задачи, подпомагащи изпълнението на дейностите на ГДГП.

Чл. 52. (1) Специализираният отряд „Въздушно наблюдение“ може да изпълнява и задачи за оказване на съдействие на други структури в МВР и на други държавни органи.
(2) Използването на специализирания отряд „Въздушна наблюдение“ от структурите на МВР извън Главна дирекция „Гранична полиция“, както и от други министерства и ведомства се разрешава от главния секретар на МВР въз основа на писмено искане.
(3) В неотложни случаи искането по ал. 2 може да бъде направено и устно. В тези случаи то се представя в писмена форма не по-късно от 24 часа.

Чл. 53. (1) Гранична зона е територията с дълбочина 30 км., която на сухоземната граница се определя от линията на държавната граница, а на морската и речната граница - от линията на брега, и в която ГДГП осъществява правомощията си по извършване на граничен контрол, в който се включва гранично наблюдение и гранични проверки.
(2) Гранична ивица е частта от граничната зона, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната граница, с дълбочина до 300 м считано от линията на държавната граница.
(3) Островите и българската част от водите на граничните реки се включват в граничната ивица. Тази разпоредба не се прилага за река Дунав.
(4) Точното очертаване и определяне на дълбочината на граничната ивица се извършва от министъра на вътрешните работи, след като вземе мнението на съответните областни управители и кметове.
(5) Извършването на стопанска или друга дейност в граничната ивица се съгласува с директора на съответната регионална дирекция „Гранична полиция“.
(6) Зоната на ГКПП обхваща територията, на която се разположени сградите, помещенията, работните места, подземните и надземните съоръжения, техническите средства и местата за преходи, изчакване и проверка на лица, превозни средства и стоки, преминаващи през зоните за гранични проверки.

Чл. 54. (1) Държавната граница на Република България, преминаваща по река, не се премества, както при изменения на очертанията на нейните брегове или нивото на водата, така и при отклонение на коритото на реката в една или в друга посока, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.
(2) На железопътните и шосейните мостове, бентове и други съоръжения, които преминават през граничните участъци на плавателни и неплавателни реки, държавната граница се установява по средата на тези съоръжения или по тяхната технологична ос в зависимост от преминаването на държавната граница по водата, ако друго не е уредено в международни договори, по които Република България е страна.
(3) Държавната граница на Република България на местността се обозначава с ясно видими гранични знаци, които се поставят на място, определено в документите за демаркиране на границата между Република Българи и съседните държави.
(4) Формите, размерите и надписите на граничните знаци по ал. 3 и редът за тяхното поставяне се определят от законодателството на страна и от международните договорености.
(5) За обозначаване на линията на държавната граница ГДГП осъществява геоинформационна дейност чрез:
1. геодезическо определяне, поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци;
2. проверка на линията на държавната граница;
3. изработване на едромащабни картни и документация на държавната граница, както и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд.
(6) За поддържане на видимостта и предпазване на граничните знаци по ал. 3 по взаимна договореност между Република България и съседните държави се съгласува широчината на граничния пояс и дълбочината на установената гранична ивица от двете страни на линията на държавната граница.

Чл. 55. (1) Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“, съгласувано с министъра на външните работи и в съответствие с международните договори, назначава гранични представители за уреждане на възникнали гранични нарушения.
(2) По реда на ал. 1 се назначават гранични представители от състава на ГДГП за подържане в изправност на граничните знаци и граничната линия на държавната граница на Република България и за спазване на граничния режим, както и за уреждане на възникнали гранични нарушения на определени участъци.

Чл. 56. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4-7 от ЗМВР.

Чл. 57. (1) Дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол“ на ГДПБЗН, осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на териториалните звена на ГДПБЗН в областта на:
1. превантивната дейност;
2. държавния противопожарен контрол и превантивен контрол;
3. разрешителната и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
4. оценяването на съответствието и контролна дейност на продукти за пожарогасене;
5. определянето на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо оборудване и продукти за пожарогасене;
6. оказването на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия.
(2) Органите на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол“ освен дейностите по ал. 1 извършват и дейности по чл. 59, чл. 60, чл. 61, чл. 64, чл. 65, чл. 68, т. 1 и 2 и чл. 69 ……….

Чл. 58. (1) Дирекция „Оперативни дейности“ на ГДПБЗН, осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на териториалните звена на ГДПБЗН в областта на:
1. пожарогасителната и спасителната дейност;
2. неотложните аварийно-възстановителни работи, оперативната защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическата, биологическата и радиационната защита;
3. ранното предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
4. оказването на методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране дейността на доброволните формирования.
(2) Органите на дирекция „Оперативни дейности“ освен дейностите по ал. 2 осъществяват дейностите по чл. 67 и по чл. 29 от Закона за защита при бедствия.

Чл. 59. Превантивната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗМВР включва:
1. информационно-разяснителна дейност и обучение на населението за предотвратяване на пожари, за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на необходимите защитни мерки;
2. подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им по защита при бедствия;
3. предлагане на насоки за обучението по защитата от пожари, бедствия и извънредни ситуации и участие в разработването на програми за обучение, учебни материали и помагала.

Чл. 60. Държавният противопожарен контрол по чл. 17, ал. 2, т. 2 от ЗМВР включва:
1. контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обектите, при тяхната реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението, както и при поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ;
2. контрол за съответствието на влаганите в строежите и обектите продукти с нормативните изисквания за пожарна безопасност;
3. контрол по спазване на изискванията за пожарна безопасност, определени с наредбите по чл. 125, ал. 4 от ЗМВР, както и в случаите, предвидени в други закони.

Чл. 61. Превантивният контрол по чл. 17, ал. 2, т. 2 от ЗМВР включва контрол по спазване на изискванията за защита при бедствия, регламентирани в Закона за защита при бедствия, издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, както и в случаите предвидени в други закони.

Чл. 62. Пожарогасителната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
2. разработване на планове за пожарогасене;
3. незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
4. анализ и оценка на пожарната обстановка;
5. спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество при пожар;
6. ограничаване и ликвидиране на пожари;
7. подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на дейността;
8. участие в международни хуманитарни и/или спасителни операции.

Чл. 63. Спасителната дейност по чл. 17, ал. 2, т. 3 от ЗМВР включва:
1. определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
2. незабавно изпращане на сили и средства при съобщения за бедствия и извънредни ситуации;
3. анализ и оценка на произшествието;
4. спасяване или евакуация на хора и разсредоточаване на имущество;
5. извършване на операции по издирване и спасяване по суша и във водна среда;
6. оказване на долекарска помощ на пострадалите;
7. организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения;
8. участие в международни хуманитарни и/или спасителни операции.

Чл. 64. Разрешителната и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, включва издаване на разрешения и контрол върху дейността по реда на чл. 129 -134 от ЗМВР.

Чл. 65. Оценяването на съответствието и контролната дейност на продукти за пожарогасене по чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗМВР се осъществява по реда на наредбата по чл. 17, ал. 5 от ЗМВР.

Чл. 66. Неотложните аварийно-възстановителни работи, оперативната защита при наводнения, операциите по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита по чл. 17, ал. 2, т. 6 от ЗМВР включват:
1. операции за откриване местонахождението на хора, попаднали в беда и за извеждането им на безопасно място;
2. дейности за ограничаване на щетите, недопускане на вторични вредни последствия и осигуряване на условия за възстановяване нормалния ритъм на живот;
3. оказване помощ на пострадалите;
4. оперативно сътрудничество със структурите на Европейски съюз, НАТО и други международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ и гражданско - военно аварийно планиране.

Чл. 67. (1) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението по чл. 17, ал. 2, т. 7 от ЗМВР обхващат:
1. предоставяне на информация за приближаваща или непосредствена заплаха от възникване на бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт и сили за реагиране на Единната спасителна система, с цел повишаване на готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки;
2. оповестяване с акустични сигнали и гласова информация на големи групи хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и излъчване на указания за необходимите предпазни мерки и действия.
(2) Органите на ГДПБЗН осъществяват ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението по реда, определен в наредбата по чл. 62, ал. 2, т. 5 от Закона за защита при бедствия.

Чл. 68. Органите за ПБЗН оказват методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия и при организиране дейността на доброволните формирования по смисъла на чл. 17, ал. 2, т. 8 от ЗМВР, чрез:
1. подпомагане при разработването на плановете по защита при бедствия;
2. организиране и провеждане на тренировки и учения по плановете по защита при бедствия;
3. участие в подбора, обучението и осъществяването на дейността на доброволците.

Чл. 69. Определянето на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническото оборудване и продукти за пожарогасене по чл. 17, ал. 2, т. 9 от ЗМВР включва:
1. провеждане на изпитвания и издаване на изпитвателни и класификационни протоколи и други документи за оценка на продукти;
2. изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършване на експертизи и експертни справки;
3. разработване на методики, наръчници, указания, ръководства, пособия и други документи в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, както и за разследване и установяване на причините за възникване на пожари;
4. събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на научно-техническа информация в областта на пожарната безопасност и защитата на населението;
5. участие в стандартизационната дейност по пожарната безопасност и защитата на населението.

Чл. 70. Областните дирекции на МВР осъществяват оперативно-издирвателна, охранителна, контролна и информационна дейност, дейност по разследване и административно наказателна дейност и предоставят административни услуги на определената им територия.

Чл. 71. (1) Специализираният отряд за борба с тероризма (СОБТ) е специализирано звено на МВР за противодействие на терористични действия, защита на стратегически обекти, предотвратяване и пресичане на тежки престъпления.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 органите на СОБТ:
1. предотвратяват и пресичат терористични действия;
2. провеждат специални операции;
3. освобождават заложници;
4. организират и осъществяват охрана на органи на МВР, на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
5. участват в специализирани операции на главните и областните дирекции на МВР;
6. откриват, идентифицират и неутрализират с технически средства и специализирани кучета взривни устройства и взривни вещества, както и разработват технически средства и способи за извършване на тези дейности;
7. извършват физико-химично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи;
8. използват специални защитни средства, гарантиращи тяхната сигурност и неразкриващи самоличността им.
(3) Използването на СОБТ за изпълнение на дейностите по ал. 2, т. 1-5 се разрешава с писмена заповед на главния секретар на МВР за всеки отделен случай, а по ал. 2, т. 6-7 – със заповед на командира.
(4) В неотложни случаи използването по ал. 3 може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа.
(5) Самоличността на органите, осъществяващи дейностите по ал. 2, т. 1-5 при изпълнение на техните задължения се запазва в тайна.
(6) При осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 6 органи на СОБТ могат да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения.

Раздел ІІ
Дирекции и административни дирекции

Чл. 72. Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ е специализирана структура на МВР и:
1. подпомага информационно дейността на ръководството на МВР за вземане на решения и провеждане на политики, съответстващи на средата за сигурност;
2. събира, обработва, систематизира и анализира обща и специализирана информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите на МВР;
3. изготвя стратегически анализи на глобални, регионални и национални заплахи от компетентност на МВР;
4. подпомага ръководството на МВР при формулиране на целите на министерството и планиране на изпълнението им;
5. организира планирането, контрола и отчета на дейностите на структурите на МВР;
6. изготвя и предоставя информационни и аналитични материали на ръководството на МВР и външни потребители;
7. изготвя специализирани оперативни анализи и анализи по конкретни случаи за подпомагане на дейността по противодействие на престъпността в структурите на МВР;
8. координира, подпомага и контролира дейностите по оперативен анализ и полицейска статистика в структурите на МВР;
9. изготвя статистика за състоянието на престъпността в страната за вътрешни и външни потребители;
10. организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от заповеди на министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
11. организира, координира и контролира изпълнението на задачи, свързани с обобщени становища и отговори по документи, изготвени от името на ръководството на МВР до държавни органи, физически и юридически лица;
12. организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР;
13. организира и контролира изпълнението на нормативните изисквания във връзка със защита на класифицираната информация при работа с документи и с други информационни носители в организационната единица;
14. организира дейността на регистратурите за национална класифицирана информация и регистратурата за класифицирана информация на ЕС и НАТО в МВР;
15. организира функционирането на приемната на МВР;
16. приема, обработва и препраща до компетентните органи на министерството или до други компетентни органи получените жалби, сигнали, предложения и заявления;
17. изисква информация и становища по постъпили сигнали, предложения и заявления и изготвя отговори от името на ръководството на МВР;
18. организира дейността на Ситуационния център на МВР;
19. организира взаимодействието с други държавни и международни органи и организации, както и с неправителствени организации по направление на дейност;
20. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 73. (1) Дирекция „Сигурност на МВР“ е специализирана структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството, и за защита на класифицираната информация.
(2) Директорът на дирекция „Сигурност на МВР“ е служител по сигурността на информацията в организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи и координира, подпомага и контролира дейността по прилагане на мерките за защита на класифицираната информация в МВР от служителите по сигурността на информацията в организационните единици в другите структури на МВР.

Чл. 74. Органите на дирекция „Сигурност на МВР“:
1. предотвратяват, пресичат и разкриват престъпления, извършени от служители на министерството;
2. извършват превантивна дейност;
3. извършват проучванията по чл. 47, ал.1, чл. 48, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация на служителите и кандидатите за работа в МВР, след писмено искане на ръководителя на съответната организационна единица, издават, отказват издаването, прекратяват и отнемат разрешенията за достъп до класифицирана информация на тези лица;
4. осигуряват физическата сигурност на класифицираната информация в организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи включително и осъществяват контрол на физическия достъп до обектите на организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи.
5. осъществяват контрол върху прилагането на дейностите по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР;
6. подпомагат служителя по сигурността на информацията при изпълнение на функциите по чл.73, ал.2;
7. събират, анализират и предоставят информация за дейността си.

Чл. 75. (1) Дирекция „Български документи за самоличност” е специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските лични документи.
(2) В изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция „Български документи за самоличност”:
1. издава, отказва издаването, отнема, изземва и обявява за невалидни и унищожени български лични документи при условия и по ред, определени със закон;
2. персонализира български лични документи, издавани от други оправомощени служби и ведомства;
3. съгласува издаването на временни паспорти от МВнР по отношение самоличността на български граждани, подали заявления в дипломатически и консулски представителства на Република Българи в чужбина, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български лични документи;
4. управлява, анализира и контролира технологичните дейности по изработката на българските лични документи, чието издаване е предвидено в закон;
5. въвежда забрани за напускане пределите на Република България, наложени по реда на чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс;
6. дава становища по проекти на нормативни и други актове, свързани с българските лични документи;
7. събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация, организирана в информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон, за изпълнение на правомощията по направления на дейност;
8. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в областните дирекции по направление на дейността си.

Чл. 76. (1) Дирекция „Национална система 112“ е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
(2) Службите за спешно реагиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 обменят информация с районните центрове 112 чрез работни станции на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 и чрез други телекомуникационни канали.
(3) Дейността по осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи се организира и осъществява от районни центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 (районни центрове 112).
(4) За изпълнение на дейностите си Районни центрове 112 към Дирекция „Национална система 112“:
1. приемат, автоматично регистрират и обработват всички повиквания за спешна помощ на номер 112;
2. осигуряват непрекъснат достъп до линия за връзка;
3. събират информация за вида, мястото, часа и основните данни за спешния случай;
4. осигуряват приемането и изясняването на повиквания освен на български език и на най-малко два официални езика на Европейския съюз;
5. анализират и предават обработената информация на службите за спешно реагиране в зависимост от вида на спешните случаи;
6. получават обратна информация от съответните служби за спешно реагиране, съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112;
7. регистрират, архивират и съхраняват информация за всички спешни повиквания.
(5) Местоположението на районните центрове 112 се определя с решение на Министерския съвет.
(6) Службите за спешно реагиране по чл. 19, ал. 1 от Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 са длъжни да приемат получената на единен европейски номер 112 информация за инцидент, предадена им от съответния районен център 112 по установения начин.
(7) Взаимодействието на дирекция „Национална система 112“ с други служби и ведомства се осъществява на базата на сключени споразумения.
(8) Министърът на вътрешните работи утвърждава правила за организацията на дейността на районните центрове 112 по обслужване на повикванията към единен европейски номер 112 и взаимодействието им със службите за спешно реагиране при обслужване на инциденти.

Чл. 77. (1) Дирекция „Специална куриерска служба“ е специализирана структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация.
(2) Дирекция „Специална куриерска служба“:
1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация и правилника за прилагането му;
2. осигурява защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне;
3. извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавната власт и местното самоуправление;
4. извършва анализ и оценка на рисковите фактори и предприема необходимите мерки за защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп;
5. провежда функционално обучение по пренасяне на класифицирана информация на държавните служители от Дирекция ,,Специална куриерска служба“, както и на куриери - служители от други организационни единици;
6. при бедствия и извънредни ситуации, както и при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“ изпълнява дейността си, като осигурява военна пощенска свръзка при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.
(3) Организацията на работа на дирекция „Специална куриерска служба“ по приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне на материали, съдържащи класифицирана информация, се определя с правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи, съгласувани с Държавната комисия по сигурността на информацията.

Чл. 78. (1) Дирекция „Инспекторат“ осигурява изпълнението на контролните функции на министъра на вътрешните работи, като осъществява административен контрол върху дейността на служителите от МВР.
(2) Дирекция „Инспекторат“ е пряко подчинена на министъра на вътрешните работи.
(3) Организацията на дейността, условията и реда за осъществяване на правомощията на дирекция „Инспекторат“ се определят от министъра на вътрешните работи.
(4) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция „Инспекторат“:
1. осъществява контрол за спазването на нормативните актове и актовете на министъра, заместник-министрите, главния секретар и ръководителите на структурите на МВР;
2. оказва методическа помощ по организацията, стила и методите на работа на ръководния персонал на структурите на МВР;
3. при извършване на проверки анализира причините и условията за констатираните нарушения, предлага мерки за отстраняването им и налагане на наказания;
4. осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността им по противодействие и разкриване на нарушения на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и по изясняване на сигнали за конфликт на интереси;
5. извършва проверки на постъпили в МВР сигнали по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) При осъществяване на правомощията си служителите от дирекция „Инспекторат“ имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на правомощията им.
(6) Дирекция „Инспекторат“ извършва проверките си въз основа на писмена заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 79. (1) Дирекция „Международни проекти“ подпомага министъра на вътрешните работи при управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и други извънбюджетни източници.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1 дирекция „Международни проекти“:
1. подпомага министъра на вътрешните работи при осъществяване на функциите на Отговорен орган в МВР за управление на средствата от фондове на Европейския съюз като:
а) осъществява взаимодействие с институции и структури на Европейския съюз и сътрудничество с отговорните органи в останалите държави членки;
б) организира и координира дейностите, свързани с подготовката на национални програми в областта на вътрешни работи, и внася в Европейската комисия предложенията за програми;
в) взаимодейства с органи и организации, участващи в изпълнението на програмите, включително международни и неправителствени организации;
г) координира процеса на съгласуваност и взаимно допълване на финансирането с други национални и европейски финансови инструменти;
д) осъществява предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;
е) координира и провежда информационна дейност, свързана с усвояване на средствата по фондовете;
ж) осъществява мониторинг, верификация, оценка и контрол върху дейността на крайните бенефициенти;
з) осъществява контрол за прилагането на изискванията за счетоводната отчетност от крайните бенефициенти;
и) съставя проекти на доклади до Европейската комисия за изпълнението на програмите;
к) съхранява цялата документация, свързана с проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за получените и извършените плащания и осигурява достъп до нея на компетентните органи;
л) администрира сигналите за нередности и измами със средства на ЕС и докладва установените случаи;
м) администрира информационните системи за управление на фондовете в областта на вътрешните работи;
н) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, процедури за предоставя на безвъзмездна финансова помощ и сключва договори, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове и други извънбюджетни източници;
о) получава плащания от Европейската комисия и извършва плащания в изпълнение на дейностите по фондовете;
2. подпомага министъра на вътрешните работи при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства на Европейския съюз и на други извънбюджетни източници и осъществява взаимодействие с компетентните структури като:
а) осъществява предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове;
б) осъществява мониторинг и контрол върху дейността на крайните бенефициенти;
в) съхранява цялата документация, свързана с проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за получените и извършените плащания и осигурява достъп до нея на компетентните органи;
г) организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки, процедури за предоставя на безвъзмездна финансова помощ и сключва договори, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове и други извънбюджетни източници;
д) организира и провежда процедурите по възлагане на обществени поръчки и контрола на изпълнение на съответните договори, в случаите, когато тези поръчки се възлагат от министъра на вътрешните работи или упълномощено от него длъжностно лице;
е) получава и извършва плащания при изпълнение на проекти и програми;
3. осъществява административно обслужване във връзка с дейностите по управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и други извънбюджетни източници;
4. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.
________________________________________________________________
Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова.” - Хамлет , по точно Шекспир;-)
Аватар
Lord
КОМИСАР
 
Мнения: 5861
Регистриран на: 19 Авг 2009, 01:21

Re: Нов ППЗМВР

Мнениеот Lord » 02 Юни 2014, 19:42

Чл. 80. Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“:
1. организира материално-техническото осигуряване на структурите на министерството;
2. организира и извършва планирането на ресурсите на материално-техническо осигуряване и социално обслужване и капиталовите разходи по направление на дейност и по разпоредители с бюджет;
3. организира и осъществява социално обслужване и други обслужващи дейности на служителите на МВР;
4. организира дейността по придобиване, експлоатация, ремонт и съхраняване на въоръжение, техника и друго движимо имущество на МВР;
5. организира възложения й строително инвестиционен процес на обекти, свързани с дейности на МВР и контролира неговото изпълнение;
6. подпомага министъра на вътрешните работи при управлението на предоставените на МВР недвижими имоти;
7. актува, води и съхранява регистри и актови книги за предоставените на МВР имоти - държавна собственост, и контролира тяхното управление;
8. организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения;
9. организира и осъществява ветеринарномедицински дейности и държавен здравен контрол;
10. планира, организира и провежда обществени поръчки с бюджетни средства за централни доставки и разходи, сключва договорите за тях и контролира изпълнението им;
11. организира и провежда процедурите по възлагане на обществени поръчки с бюджетни средства, в т.ч. административния процес по тяхното обслужване и контрола на изпълнение на съответните договори, в случаите, когато тези поръчки се възлагат от министъра на вътрешните работи или упълномощеното от него длъжностно лице;
12. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 81. (1) Звено „Ведомствена служба по трудова медицина“ в ДУССД е ведомствена служба по трудова медицина по смисъла на Закона за здравословните и безопасни условия на труд.
(2) Звено „Ведомствена служба по трудова медицина“ консултира и подпомага ръководителите на всички структури на МВР за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
(3) Звено „Ведомствена служба по трудова медицина“ осъществява:
1. изследване, профилактика и дейности по привеждане на работното място в съответствие с трудово-медицинските изисквания чрез:
а) участие в оценката на рисковете при работа;
б) консултативно съдействие при изготвяне на предложения, профилактични програми, инструкции и правила за здравословен и безопасен труд;
в) консултиране на работодателя относно преустройството на работните места, организацията на труда и трудовото натоварване на служителите, включително на тези, нуждаещи се от специална закрила;
г) съгласуване правото на компенсации за работа при специфични условия на труд;
2. наблюдение на здравословното състояние на служителите, включващо консултативно съдействие при:
а) организирането и отчитането на медицинските профилактични прегледи и отчитането на показателите за временна загуба на работоспособност по болнични листове;
б) разследването и отчитането на професионалните болести и трудовите злополуки чрез съответните регистри в структурните звена;
в) воденето на индивидуалните здравни досиета на служителите;
3. участие в изготвянето на програми, в организирането и провеждането на обучения по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа на ръководния персонал, длъжностните лица по безопасни условия на труд, членовете на комитетите и групите по условия на труд и на служителите индивидуално.

Чл. 82. (1) Звено „Държавен здравен контрол“ в ДУССД осъществява:
1. предварителен и текущ здравен контрол при въвеждане на нови обекти на МВР в експлоатация;
2. издаване на хигиенни становища по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация;
3. здравен контрол в хранителни обекти на МВР;
4. съгласуване на инвестиционни проекти на МВР;
5. измервания на физични и химични фактори на работната среда и източници на йонизиращи лъчения;
6. противоепидемичен контрол – регистрация на заразните заболявания в МВР, провеждане на профилактични и противоепидемични мерки спрямо контактните на инфекциозно болни и микробиологични изследвания;
7. издаване на предписания за:
а) провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите на МВР при установяване на нарушения на здравните норми;
б) спиране реализацията на продукти и стоки в хранителните обекти на МВР при съмнение за безопасността им;
8. извършване на дезинсекционни и дератизационни обработки в структурите на МВР.
(2) Звено „Централно патентно бюро“ в ДУССД:
1. проверява всички постъпили в Патентното ведомство на Република България национални заявки за патенти и регистрация на полезни модели за наличие на връзка на изобретението или полезния модел, разкрит в заявката, с отбраната или сигурността на страната;
2. проверява заявки за патентоване в чужбина по процедури Европейски патент и международен патент по Договора за патентно коопериране за наличие на връзка на изобретението или полезния модел, разкрит в заявката, с отбраната или сигурността на страната и разрешава продължаване на процедурата извън територията на страната;
3. разглежда постъпили предложения с полезен ефект, касаещи различни аспекти от дейностите на МВР;
4. оказва помощ на структурите на МВР, свързана с патентно-правни въпроси, касаещи конкретни практически разработки;
5. изготвя становища за ръководството на МВР по предмета на дейността си.

Чл. 83. (1) Дирекция АФКОС е специализирана структура на МВР за борба с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, като изпълнява функции по оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административни проверки за идентифициране на нередности.
(2) Дирекция АФКОС изпълнява функцията на координационна служба за борба с измамите, която подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета.
(3) За изпълнение на функциите по ал. 1 и ал. 2 дирекция АФКОС извършва следните дейности:
1. подпомага министъра на вътрешните работи при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и изпълнява функциите на секретариат на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. е национална контактна точка с ОЛАФ и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави;
3. осъществява обмена на информация с ОЛАФ, включително от оперативен характер, в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз;
4. е национално звено за връзка съгласно Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията;
5. осъществява оперативно сътрудничество с ОЛАФ при провеждане на разследвания на територията на Република България съгласно Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности и Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета;
6. създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
7. получава сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и извършва анализ, оценка и проверки по тях;
8. извършва административни проверки за идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
9. отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление;
10. осигурява, наблюдава, контролира и координира докладването на нередности от националните институции към Европейската комисия;
11. организира и поддържа база данни с информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
12. контролира процедурите по администриране на нередности и извършва проверки за спазване изискванията на Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз (обн. ДВ. бр. 97 от 8 декември 2009 г.).
(4) При изпълнение на своите функции и дейности органите на дирекция АФКОС:
1. изискват информация и документи от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, относно администрирането на нередности;
2. при необходимост изискват извършване на проверки на сигнали от компетентните институции, резултатите, от които се изпращат на дирекция АФКОС;
3. изискват от държавни и местни органи, организации, документи и информация;
4. призовават и вземат обяснения от лица с цел идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
5. извършват проверки на място и/или по документи с цел идентифициране на нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
6. изискват съдействие от други структури на МВР, от други държавни органи, от организации и от юридически и физически лица.
(5) Дирекция АФКОС провежда обучения в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.

Чл. 84. (1) Дирекция „Международно сътрудничество” е специализирана структура на МВР за подпомагане на министъра на вътрешните работи при провеждането на международното сътрудничество, за координиране на международния обмен на оперативна информация, координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция „Международно сътрудничество”:
1. координира международната дейност на МВР;
2. координира дейностите за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз в областта на вътрешните работи и участието в националния координационен механизъм по въпросите на ЕС;
3. изготвя становища по международноправни въпроси и участва в подготовката за сключване на международни договори в областта на вътрешните работи;
4. подпомага сътрудничеството със съответните органи на други държави и с международни организации и форуми;
5. подпомага дейността на българските и чуждестранни компетентни органи при превенцията, предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на престъпления с трансграничен елемент;
6. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по общодържавното и международното издирване на лица и вещи - обект на международно издирване;
7. въвежда, обработва и анализира информация от информационните фондове на МВР и Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция - Интерпол, на Европол и на Шенгенската информационна система (ШИС);
8. координира и участва в изпълнение на екстрадиции, предаване и трансфери на лица въз основа на международни договори, по които Република България е страна;
9. участва в международни операции, координира съвместни екипи и действия по разследване;
10. обменя национална и международна оперативна информация за целите на предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления, заплахи за националната сигурност и обществения ред;
11. обработва, анализира и предоставя информация на национални органи и международни организации, на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международна престъпна дейност;
12. анализира наличните данни и информация, подпомага извършването на оценка на рисковете и заплахите от трансграничната престъпност за Република България и предоставя становища за състоянието и перспективите на сътрудничеството с отделни държави и организации и възможни насоки за действие;
13. координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии на международни организации и взаимодейства със съответните представители на други държави, акредитирани в Република България;
14. оказва методическа помощ на компетентните национални органи за ефективното използване на инструментите и каналите за международно сътрудничество;
15. уведомява държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол, съгласно чл. 86, ал. 7 от ЗМВР;
16. организира, координира и осъществява обмен на информация и данни по глава пета, раздел II от ЗМВР;
17. осъществява протоколната дейност на МВР;
18. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 85. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. подпомага министъра на вътрешните работи при формиране, провеждане и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси;
2. организира, координира и контролира подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;
3. анализира организацията на работа и планира необходимостта от човешки ресурси в структурите на МВР;
4. координира и контролира разработването на функционални задължения и организационни структури и изготвя щатове на структурите на МВР;
5. планира и организира професионалната подготовка на служителите;
6. координира дейността за оценка на професионалната дейност на служителите в структурите на МВР;
7. анализира и контролира състоянието на дисциплината и прилагането на дисциплинарната практика в структурите на МВР и осъществява контрол на дисциплинарните производства при тежки дисциплинарни нарушения;
8. събира, обработва и съхранява информацията за служителите на МВР, като изгражда и поддържа картотеки и автоматизирана информационна система;
9. издава удостоверителни документи;
10. разглежда жалби и сигнали, свързани с управлението на човешките ресурси и изготвя становища по тях;
11. изготвя Класификатор на длъжностите в МВР;
12. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 86. Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ е специализирана структура на МВР, която осигурява функционирането и развитието на комуникационните и информационните системи на МВР и други държавни органи, като:
1. изгражда, поддържа и развива комуникационни системи за управлението на МВР;
2. проектира, разработва, поддържа и развива автоматизираните информационни системи (АИС) в МВР;
3. проектира, изгражда и развива общия информационен модел за автоматизирано съхранение на информация в МВР и обща система от класификатори за АИС на МВР;
4. формулира, реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите, плановете, програмите и проектите на МВР, свързани с комуникационни и информационни системи; изготвя и съгласува изискванията за доставка на програмни и технически средства за комуникационни и информационни системи на МВР;
5. организира и осъществява взаимодействието и техническата съвместимост с комуникационни и автоматизирани информационни системи на други държавни органи и държави; осигурява специализирани комуникации за държавни органи;
6. изгражда, поддържа непрекъснатото функциониране и развива националните компоненти на международни информационни системи в областта на опазването на обществения ред и сигурността;
7. изгражда, поддържа и развива в техническо отношение Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на изпълнителната власт и населението при бедствия и извънредни ситуации, осигурява комуникационно и информационно Единната спасителна система;
8. организира и участва при провеждането на тренировки по използване на комуникационни и информационни системи, включително за установяване състоянието и готовността на системите за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и извънредни ситуации;
9. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните системи на държавното ръководство, планира, организира и прилага дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР;
10. изгражда, поддържа и развива в техническо и технологично отношение електронна идентификация в МВР;
11. изгражда, поддържа, развива и съгласува в техническо отношение системи, подпомагащи опазването на обществения ред и сигурността;
12. осигурява достъп до Интернет и услуги в Интернет за структурите на МВР; изгражда и поддържа в техническо и програмно отношение електронните портали на МВР в корпоративната мрежа и в Интернет;
13. създава и развива програмното осигуряване на АИС на МВР;
14. поддържа в техническо отношение центровете на Национална система 112;
15. планира и разпределя радиочестотния ресурс на МВР и участва в актуализирането на националния радиочестотен план; координира и съгласува използването на честоти и честотни ленти на национално ниво; създава и поддържа ведомствения номерационен план, участва в създаването и разпределението на националния номерационен план;
16. осъществява методическо ръководство и контрол в структурите на МВР по отношение на комуникационните и автоматизираните информационни системи;
17. оказва експертна помощ в рамките на своята компетентност при специализирани полицейски мероприятия;
18. организира и координира взаимодействието с предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за осигуряване на комуникационни и информационни услуги за МВР;
19. участва в изготвянето и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно функционалната си компетентност;
20. участва в национални и международни дейности, работни групи и комисии, свързани с функционирането на международни комуникационни и информационни системи;
21. проектира, разработва и развива програмни средства за информационен обмен с международни и национални институции;
22. проучва и извършва подбор на нови програмни и технически средства за АИС на МВР;
23. планира, изгражда и поддържа комуникационно-информационната система на МВР за управление във военно време;
24. осигурява технологичната поддръжка и участва в развитието на Центъра за аерокосмически наблюдения, като предоставя възможност получената и обработена информация да се обменя със структурите на МВР, други държавни органи и организации;
25. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.

Чл. 87. Дирекция „Планиране и управление на бюджета“:
1. подпомага министъра на вътрешните работи като първостепенен разпоредител с бюджет;
2. съставя и предлага на министъра на вътрешните работи средносрочна бюджетна прогноза и проектобюджет на министерството по показатели от Единната бюджетна класификация и по области на политики и бюджетни програми;
3. предлага на министъра на вътрешните работи за утвърждаване разпределение на бюджета на министерството по показатели от Единната бюджетна класификация и по второстепенни разпоредители с бюджет;
4. организира, координира и контролира процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на министерството и на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
5. осъществява контрол на целесъобразността на заявените от структурите потребности и съответствието им на целите, приоритетите, програмите и плановете на МВР;
6. дава становища по рационалността, ефективността и икономичността на предлаганите конкретни решения, подходи и проекти за задоволяване на потребностите на МВР;
7. извършва мониторинг на решенията и тяхната синергия в рамките на политиките и програмите на МВР, финансирани със средства от държавния бюджет, фондове на ЕС и международни програми.
8. подпомага министъра на вътрешните работи като възложител при оценка на законосъобразността на документациите за възлагане на обществени поръчки и прецизността на включените в тях разчети, изисквания и спецификации;
9. изготвя месечното разпределение на бюджета на министерството;
10. координира, коригира и утвърждава разходите и плащанията по бюджетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет и одобрява плащанията на неоторизираните второстепенни разпоредители с бюджет чрез Системата за електронни бюджетни разплащания (Себра);
11. обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на „Единната сметка“;
12. анализира и администрира разходите, извършвани от министерството;
13. организира и управлява вътрешните финансови дейности и счетоводната отчетност, консолидира счетоводната информация в МВР и представя в Министерството на финансите и Сметната палата консолидирани финансови отчети на МВР, съставяне на базата на предоставените данни от първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет;
14. осъществява политиката по доходите, общественото и здравното осигуряване в МВР;
15. дава становища по проекти на нормативни и други актове в областта на финансовата политика и политиката по заплащането на труда и изготвя проекти на вътрешноведомствени актове по планирането, разходването и отчитането на бюджетните и други средства, счетоводната отчетност и заплащането на труда;
16. осъществява методическо ръководство на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен, съобразено с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и с утвърдените от министъра на финансите счетоводни стандарти и Сметкоплан на бюджетните предприятия;
17. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на министерството в съответствие изискванията на Закона за счетоводството, Единната бюджетна класификация и Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите за бюджетните организации счетоводни стандарти и указания;
18. осигурява съхраняването на счетоводните документи на първостепенния разпоредител с бюджет съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
19. участва в дейностите по социално сътрудничество (социално партньорство, колективно трудово договаряне и пенсионно осигуряване);
20. сертифицира разходи по програми и фондове на ЕС, като удостоверява, че декларациите за разходите са точни и съставени на основата на надеждни счетоводни системи, декларираните разходи съответстват на приложимите общностни и национални разпоредби и са извършени в рамките на дейности, подбрани в съответствие с критерии, приложими с програмите;
21. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

Чл. 88. (1) Дирекция „Информация и архив“:
1. организира и води централизирания оперативен отчет на МВР, като:
а) осъществява дейности по регистрацията, промените, движението, архивирането, съхранението и ползването на делата на оперативен отчет;
б) осъществява справочна, уведомителна и сигнална дейност по делата на оперативен отчет, включително като изготвя необходимите образци на документи, свързани с дейността по оперативния отчет;
в) изготвя аналитични и статистически документи по оперативния отчет;
г) осъществява координацията и предоставя данни от оперативния отчет на други държавни органи и на органите на съдебната власт за нуждите на конкретно наказателно дело;
д) оказва методическа помощ и контрол на звената за оперативно-статистически отчет;
е) съхранява постоянно документи, създадени в резултат на оперативно- издирвателната дейност на структурите в Министерството на вътрешните работи;
2. осъществява дейности на архив по смисъла на Закона за националния архивен фонд при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, като:
а) приема, регистрира, обработва и опазва документи, изготвени от структурите на МВР, като създава фондове за временно и постоянно запазване;
б) предоставя информация и документи на структурите на МВР, на държавни органи, юридически лица и граждани;
3. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.
(2) Дейността по ал. 1, т. 1 и т. 2, буква „б“ се осъществява при условия и по ред, определени с акт на министъра на вътрешните работи.
(3) Министърът на вътрешните работи управлява архивния фонд на МВР чрез дирекция „Информация и архив“ при спазване на изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 89. (1) Дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка” (ДОМП) е специализирана структура за планиране и организиране провеждането на отбранително-мобилизационна подготовка на МВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка”:
1. разработва и поддържа плановете за привеждане на МВР в готовност за работа във военно време, плановете на МВР за мобилизация, военновременен план на МВР и плановете на МВР и структурите му за управление и действие при бедствия и други извънредни ситуации ;
2. подпомага дейността на ръководството на МВР за управление на структурите на министерството във военно време и при бедствия и други извънредни ситуации;
3. организира поддържането на системата от пунктове за управление на МВР в оперативна и техническа готовност за използване;
4. разработва и предлага за утвърждаване проекти на военновременни структури и щатове съобразно задачите на МВР във военно време;
5. организира, създава и поддържа военновременни запаси на МВР и ведомствен картографски фонд;
6. разработва и поддържа в актуален вид необходимите документи за оповестяване и управление привеждане в готовност за работа във военно време и при бедствия и други извънредни ситуации;
7. планира, организира, ръководи и провежда мобилизационната подготовка и мобилизацията в структурите на МВР;
8. организира и провежда подготовката на структурите на МВР за работа във военно време и при извънредни ситуации;
9. планира, разпределя и отчита финансовите средства по отбранително-мобилизационната подготовка и участва при съставянето на военновременния проектобюджет на МВР;
10. организира дейността по възстановяване на средствата, изразходвани при участието на сили и средства на структури на МВР при бедствия и други извънредни ситуации;
11. взаимодейства с други държавни органи по въпросите на готовността на МВР за работи работа във военно време и при бедствия и други извънредни ситуации;
12. контролира готовността на структурите на МВР за работа във военно време и за действие при извънредни ситуации;
13. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.

Чл. 90. (1) Дирекция „Дежурен център на МВР“ е специализирана структура, която подпомага ръководството на министерството при изпълнение на задачи по оперативното управление на структурите на МВР.
(2) Дирекция „Дежурен център на МВР“ е на пряко подчинение на главния секретар на МВР.
(3) За изпълнение на задачите си по ал. 1 дирекция „Дежурен център на МВР“:
1. поддържа непрекъснато 24/7 оперативно дежурство;
2. организира и контролира взаимодействието между звената за оперативно дежурство в структурите на МВР;
3. при необходимост поддържа непрекъсната връзка със звената за оперативно дежурство, като изисква, обработва, оценява и обменя информация за оперативната обстановка;
4. незабавно уведомява министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР при възникване на сериозни инциденти и при рязко усложняване на оперативната обстановка по конкретен инцидент;
5. при необходимост издава разпореждания до звената за оперативно дежурство в структурите на МВР, свързани с реагирането при инциденти и прилагането на мерки за овладяване на същите;
6. осъществява контрол по изпълнение на утвърдени процедури за реагиране при различни по характер инциденти, а при необходимост разпорежда изпълнението на процедурите;
7. осъществява взаимодействие със звената за оперативно дежурство на други органи на централната изпълнителна власт;
8. оповестява политическото ръководство на МВР, структурите на министерството при привеждане на страната в готовност за работа във военно време;
9. поддържа в готовност за използване Ситуационния център на МВР;
10. при необходимост при възникване на инциденти координира дейността си със Ситуационния център на МВР;
11. организира и извършва обучение на служителите в звената за оперативно дежурство в структурите на МВР;
12. в извънработно време получава и обработва кореспонденцията, предназначена за ръководството на министерството;
13. взаимодейства с органите на дирекция „Сигурност на МВР“, които осъществяват контрол на физическия достъп до обектите на организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи;
14. осъществява транспортното обслужване на ръководството на МВР;
15. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол върху дейността на звената за оперативно дежурство в структурите на МВР.

Чл. 91. Дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“:
1. информира и разяснява изпълнението на функциите на министерството;
2. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване на общественото мнение за дейността на министерството.

Чл. 92. Дирекция „Правно-нормативна дейност“:
1. осигурява правното обслужване на дейността на министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
2. изготвя становища по правни въпроси във връзка с дейността на МВР;
3. участва в изработването на проекти на нормативни актове на министъра, изготвя становища за законосъобразност на проектите на актове на министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
4. изготвя или дава становища за законосъобразност по проекти на актове на Министерския съвет;
5. осъществява процесуалното представителство на МВР пред съдебните и други държавни органи и процесуалното представителство на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР в качеството им на административни органи пред съдебните и други държавни органи, като организира и разпределя тези дейности и на съответните звена в структурите на МВР;
6. извършва сравнително-правни изследвания и правно-аналитична дейност;
7. участва в преговори за сключване на договори, по които страна е МВР, и дава становища за законосъобразността на проектите за договори;
8. осъществява правното обслужване на дейността по възлагане на обществените поръчки;
9. осигурява правното обслужване на управлението и разпореждането с недвижими имоти, предоставени на министерството;
10. проучва резултатите от прилагането на нормативните актове;
11. анализира състоянието на правната дейност в МВР и прави предложение пред министъра на вътрешните работи за подобряване организацията и ефективността на същата;
12. събира и обобщава съдебната практика по дела, по които страна е МВР, и запознава с нея юрисконсултите от МВР;
13. организира и осъществява обучителни дейности за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на юрисконсултите от МВР;
14. събира и обобщава информация за водени от и срещу МВР и структурите на МВР съдебни дела;
15. взаимодейства със съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си;
16. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол на структурите в МВР по направление на дейността си.


Раздел ІІІ
Академия на МВР и научноизследователски и
научно-приложни институти

Чл. 93. (1) Академията на МВР е висше училище за професионална подготовка на специалисти и за научни изследвания за нуждите на МВР.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 Академията на МВР:
1. организира и провежда обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование;
2. организира и провежда професионалното обучение на държавните служители в МВР;
3. организира и провежда физическата и специализираната приложна подготовка и спортната дейност на служителите на МВР;
4. извършва теоретични и приложни научни изследвания;
5. осъществява международно сътрудничество в областта на полицейското обучение и образование;
6. развива редакционно-издателска, спортна, културна дейност и други в съответствие със спецификата на дейността си;
7. реализира самостоятелно и в сътрудничество с университети и научни институти в страната и чужбина проекти в областта на висшето образование и научните изследвания;
8. събира, изучава, съхранява, документира и представя документи, културни ценности и образци, свързани с историята на МВР, с познавателна, образователна и естетическа цел, като води на отчет и контролира музейните колекции в структурите на МВР съобразно спецификата на дейността си.
(3) За осъществяване на дейността по ал. 2, т. 3 АМВР ползва спортно-материалната база на МВР.

Чл. 94. (1) Медицинският институт на МВР организира и осъществява дейността по здравеопазването в Министерство на вътрешните работи, като изпълнява специфични функции за оказване на извънболнична и болнична медицинска помощ:
1. медицинско обслужване на служителите на МВР;
2. извършване на периодични контролни специализирани медицински прегледи и изследвания на служителите на МВР;
3. болнично лечение, рехабилитационна, медико-диагностична и извънболнична дейност;
4. здравно-профилактична дейност;
5. научноизследователска, научно-приложна и учебна дейност;
6. експертна дейност;
7. методическа дейност;
8. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване квалификацията на медицински кадри;
9. сътрудничество с висшите медицински училища, с лечебните и здравните заведения;
10. специализирано медицинско освидетелстване на служителите на МВР;
11. специализирано медицинско освидетелстване на кандидатите за постъпване на служба в МВР;
12. обучение на служителите на МВР и на курсантите в АМВР в областта на оказването на долекарска помощ;
13. поддържане на отбранителна и мобилизационна готовност за медицинско осигуряване в системата на МВР при мирновременни и военновременни условия, големи производствени аварии, природни бедствия и други извънредни ситуации;
14. диагностика, лечение и експертиза на здравословното състояние на задържани лица по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и чужденци, настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци;
15. набавяне, съхраняване и актуализиране на материални медицински средства и лекарствени продукти за ведомствен военновременен запас.
(2) Медицинският институт на МВР оказва безплатна медицинска помощ на:
1. служители на МВР;
2. държавни служители, които при прекратяване на служебното си правоотношение са придобили право на пенсия;
3. служители с прекратено трудово правоотношение поради придобиване право на пенсия, работили през последните 10 години в МВР;
4. курсантите на АМВР;
5. членовете на семействата и родителите на лицата по т. 1-3.
(3) Медицинският институт на МВР може да обслужва други лица, извън тези по ал. 1 и ал. 2 при условия, определени с правилника по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.
(4) Платените от служителите на МВР суми за болнично лечение при спешно състояние, проведено в друго лечебно заведение, или за лечение, което не се извършва в МИ на МВР и не се финансира от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, се възстановяват от бюджета на МИ на МВР при условия и по ред, определени от директора на МИ.

Чл. 95. (1) Централната експертна лекарска комисия (ЦЕЛК) извършва специализирано медицинско освидетелстване и изготвя медицински заключения за здравословното състояние на служителите на МВР и на кандидатите за постъпване на държавна служба в МВР по медицински изисквания за работа в МВР, определени в наредбата по чл. 155, ал. 1, т. 4 от ЗМВР.
(2) Централната експертна лекарска комисия е орган на медицинската експертиза за служителите на МВР със статут на териториална експертна лекарска комисия по смисъла на чл. 103 от Закона за здравето.
(3) Редът за изпълнение на специфичните функции по чл. 164, ал. 2, т. 2, чл. 225, ал. 3 и чл. 237, ал. 3 от ЗМВР и за извършване на медицинска експертиза от ЦЕЛК и регионалните експертни лекарски комисии към медицинските служби се определя с правила за медицинската експертиза в МВР, издаден утвърдени от министъра на вътрешните работи по предложение на директора на МИ.

Чл. 96. Научноизследователският институт по криминалистика и криминология на МВР:
1. изготвя експертизи по реда на НПК;
2. изготвя експертни справки за нуждите на оперативно-издирвателната дейност и международното оперативно полицейско сътрудничество;
3. участва в други действия по разследване;
4. създава, поддържа, обработва и изследва на информационни бази от данни и обмен на информация с партньорските служби;
5. взаимодейства със структури на МВР за ефективно осъществяване на дейностите по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления;
6. провежда научни изследвания в областта на криминалистиката, криминологията, опазването на обществения ред и противодействието на престъпността;
7. осъществява информационна, научно-изследователска и научно- приложна дейност в областта на криминалистиката, криминологията, опазването на обществения ред и противодействието на престъпността;
8. съвместно с АМВР извършва обучение на новоназначени служители и участва в професионалната подготовка на курсантите и стажантите, организира курсове за повишаване и актуализация на професионалната квалификация и специализация на служителите, както и оценява квалификацията и компетентността им;
9. осъществява организационно-методическо ръководство, помощ, контрол и оценка на качеството на извършваните по т. 1-4 дейности в структурите на МВР.

Чл. 97. Институтът по психология в МВР извършва дейности по:
1. провеждане на криминално-психологични и полиграфски изследвания за подпомагане на органите на досъдебното производство и на органите на МВР, извършващи оперативно-издирвателна дейност;
2. изготвяне на психологични и съдебно-психологични експертизи;
3. осъществяване на психологични интервенции за управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
4. извършване на психологична профилактика, индивидуално и организационно консултиране;
5. извършване на психологични и социално-психологични изследвания;
6. специализирана психологична подготовка и обучение на служители на МВР;
7. извършване на психодиагностични изследвания за първоначално назначаване на държавна служба в МВР;
8. създаване и адаптиране на методи и стандарти за професионална психодиагностика;
9. превенция и психологично оценяване на рисковото поведение на служителите в МВР;
10. извършване на психологически изследвания за лоялност, зависимости и злоупотреба със служебно положение.
Раздел ІV
Спомагателни звена
Чл. 98. (1) Звеното за вътрешен одит осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) на структурите по чл. 37 от ЗМВР, на техните звена и на всички програми, дейности и процеси, включително на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и по-ниска степен, на разпоредителите със средства от Европейския съюз, както и на търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, чийто едноличен собственик на капитала е министърът на вътрешните работи.
(2) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи.
(3) Звеното за вътрешен одит се ръководи от началник, който:
1. осъществява правомощията си съгласно ЗМВР, ЗВОПС и този правилник;
2. осъществява общото и непосредствено ръководство на звеното;
3. управлява човешките ресурси на звеното;
4. изпълнява заповеди на министъра на вътрешните работи и се отчита пред него.
(4) В изпълнение на функциите по ал. 1 и 3 началникът издава заповеди.
(5) За изпълнение на дейността си по ал. 1 Звеното за вътрешен одит:
1. идентифицира и оценява рисковете в МВР;
2. оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол в МВР по отношение на:
а) идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството на МВР;
б) съответствието със законодателството, вътрешните актове и договорите;
в) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) опазването на активите и информацията;
е) изпълнението на задачите и постигането на целите;
3. дава препоръки за подобряване на дейностите в МВР.
(6) Звеното за вътрешен одит осъществява функциите на одитен орган на Европейски фонд за бежанци.

Чл. 99. (1) Звеното за материални проверки проверява дейността на материалноотговорните лица в МВР по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на поверените им активи чрез извършване на материални проверки съгласно чл. 31 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ).
(2) Звеното за материални проверки е на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи.
(3) Звеното за материални проверки се ръководи от началник, който:
1. ръководи, организира и отговаря за дейността на звеното;
2. изпълнява правомощията си, съгласно ЗМВР и този правилник;
3. управлява човешките ресурси на звеното;
4. в изпълнение на функциите по т. 1- 3 издава заповеди.
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ЩАТ
Чл. 100. (1) Общата численост на служителите в МВР е ……. щатни бройки.
(2) Числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение в рамките на числеността по ал. 1, се определя със заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 101. (1) Министърът на вътрешните работи утвърждава основните щатове на структурите по чл. 33, т. 5, чл. 37, чл. 44, чл. 47, чл. 50 и чл. 52 от ЗМВР в рамките на общата численост по чл. 100, ал. 1.
(2) Към основните щатове на структурите по чл. 37 чл. 44, чл. 47, чл. 50 и чл. 52 от ЗМВР министърът на вътрешните работи може да утвърждава допълнителни щатове извън общата численост:
1. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 94, ал. 1 от ЗМВР;
2. за осъществяване на дейности по чл. 95 от ЗМВР;
3. за осъществяване на дейности въз основа на сключени договори по чл. 128, ал. 1 от ЗМВР;
4. за длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение - за производствени, ремонтни, социални и обслужващи дейности в рамките на средствата по бюджета на МВР.
(3) Общата численост на МВР и числеността по ал. 2 се водят на отчет в дирекция „Човешки ресурси“.

Чл. 102. (1) Министърът на вътрешните работи в рамките на общата численост на МВР може да поддържа резерв от неразпределени по структурите щатни бройки за държавни служители и за лица, работещи по трудово правоотношение.
(2) Резервът по ал. 1 се използва за оптимизиране числеността на структурите при промени във функционалните задължения или при извънредни промени в оперативната обстановка.
(3) Резервът по ал. 1 се води на отчет в дирекция „Човешки ресурси“.
(4) Министърът на вътрешните работи може да поддържа непопълнение на разпределените бройки по щатовете на структурите на МВР.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на правилника:
1. „Специална операция“ е съвкупност от последователни и взаимосвързани мероприятия – тактически, оперативни и технически действия, осъществявани по единен замисъл и план от сили и средства на Специализирания отряд за борба с тероризма, самостоятелно или във взаимодийствие с други структури на МВР или държавни органи и организации, за постигане на планираните цели и изпълнение на поставените задачи;
2. „Бюджетни средства за централни доставки и разходи“ са финансови средства, утвърдени или одобрени по бюджета на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ по разходните параграфи от бюджетната класификация на МВР, за осигуряване на определени потребности за структурите на МВР чрез централизирано възлагане на обществени поръчки за доставки, услуги и строителство.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Отменя се Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с ПМС № 126 от 02.06.2006 г. (Обн. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.44 от 9 Май 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.68 от 25 Август 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г., изм. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.12 от 10 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 20 Септември 2013г.).

§ 3. Правилникът се приема на основание § 27 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 4. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи.

§ 5. Обезщетенията по отм. чл. 277, ал. 1 се изплащат и за неизползван отпуск по чл. 212, ал. 1, т. 5 ЗМВР (отм., ДВ, бр. 44 от 2012 г.).

§ 6. Договорите, сключени на основание отм. чл. 181 (обн. ДВ. ..), запазват действието си съгласно уговорените в тях условия.
________________________________________________________________
Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова.” - Хамлет , по точно Шекспир;-)
Аватар
Lord
КОМИСАР
 
Мнения: 5861
Регистриран на: 19 Авг 2009, 01:21

Re: Нов Правилник за устройството и дейността на МВР

Мнениеот spoon » 09 Юни 2014, 18:53

То закон още няма, но нЕкои вече проектоправилник са сътворили... :lol:
spoon
Полицай
Полицай
 
Мнения: 161
Регистриран на: 12 Авг 2011, 19:52

Re: Нов Правилник за устройството и дейността на МВР

Мнениеот Lord » 01 Сеп 2015, 19:31

Постановление № 227 от 25 август 2015 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.


http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMater ... dMat=97019
________________________________________________________________
Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова.” - Хамлет , по точно Шекспир;-)
Аватар
Lord
КОМИСАР
 
Мнения: 5861
Регистриран на: 19 Авг 2009, 01:21


Назад към Ръководство на МВР

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта