Придружител

Модератори: ribaflic, Lord, Raptor, osata

Придружител

Мнениеот Cvetan_1 » 10 Апр 2011, 19:08

Възможно ли е брат ми да ми е предрожител след - 22:00
Придружител
Поправката е от екип PoliceBG !
Cvetan_1
Нов
Нов
 
Мнения: 1
Регистриран на: 10 Апр 2011, 18:55

Re: Предрожител

Мнениеот SYNOPTIK » 10 Апр 2011, 20:07

Cvetan_1 написа:Възможно ли е брат ми да ми е предрожител след - 22:00

Бъди по-конкретен !
Вероятно си имал предвид Придружител,но не казваш като какъв-дали като малолетен,за да посещаваш заведения,или като придружител на инвалид !?
Къде трябва/искаш/да ходиш ? На каква възраст си,и на каква е твоят брат !

Из Наредба на Столична община за Обществения ред:
Цитат
(11) След 20.00 ч. родителите, настойниците, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да придружават децата на обществени места , ако детето не е навършило 14-годишна възраст и след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.
(12) В случай, че родителите, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител.
(13) Качеството на придружител се удостоверява, съгласно Наредба на Министерския съвет, издадена въз основа на Закона за закрила на детето.

Закон за закрила на детето:

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Специализирана закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи, дирекциите "Социално подпомагане", кметовете, регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието и науката, регионалните центрове по здравеопазване и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви.
(2) Специализирана закрила на деца на обществени места се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето.
(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2.
(Готин (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.
Тази Наредба не мога да я намеря, промяната на закона е от февруари 2009 г. Има такава наредба с последна промяна от 2007 г., но в нея няма промени от 2009 г., които да определят как става удостоверяването на качеството "придружител".

НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Обн. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г.
Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът, при които се осъществява специализирана закрила на деца на обществени места.


Чл. 2. (1) Целта на наредбата е да осигури специализирана закрила на децата на обществени места чрез:

1. защитата им от опасностите за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие;

2. насърчаване готовността и способността на децата да поемат отговорност сами за себе си.

(2) Закрилата по ал. 1 се осъществява при съблюдаване отговорността на родителите, институциите и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието на децата.


Чл. 3. Специализирана закрила се осъществява чрез:

1. определяне на условия и ред за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места;

2. определяне на условия и ред за провеждане на организирани прояви за деца на обществени места;

3. обучение на децата за предотвратяване на риска и за необходимото поведение при възникване на кризисни ситуации.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Специализирана закрила на деца на обществени места се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи, дирекции "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане, общината, регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието и науката, регионалните центрове по здравеопазване и от собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви.


Чл. 5. (1) Децата, техните родители и лицата, на които е възложено отглеждането и възпитанието им, имат право да бъдат информирани за условията и реда за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места от органите и лицата по чл. 4.

(2) Органите за закрила на детето по чл. 6 от Закона за закрила на детето са длъжни да популяризират и информират за функциите и дейността си сред децата, техните родители, педагогическите кадри и други.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се предоставя чрез писмени материали, провеждане на информационни кампании, радио- и телевизионни програми, горещи телефонни линии и други.


Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл. 6. Не се допускат деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание, в игрални зали или игрални казина.


Чл. 7. С оглед на конкретните условия общинските съвети и държавните органи по специализирана закрила могат да приемат и други ограничителни мерки с цел осигуряване на специализирана закрила на деца на обществени места.


Чл. 8. (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри определят конкретните условия за достъп на деца в тях и контролират тяхното изпълнение в съответствие с целта на специализираната закрила.

(2) Условията по ал. 1 се определят съобразно броя на децата, спецификата на обекта или вида на проявата.

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1 се осигурява на видно за клиентите място при започване на търговска дейност.

Чл. 9. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1 разработват план за действие при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в търговските обекти, кина и театри. Неразделна част от плана е план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и други.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Планът по ал. 1 се предоставя на съответните териториални структурни звена на Национална служба "Полиция", Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" и Главна дирекция "Национална служба Гражданска защита" при започване на търговска дейност, както и след всяко преустройство, с което се променя план-схемата.

(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите места по пътя на евакуацията.


Чл. 10. (1) Лицата по чл. 8, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на инциденти, като:

1. не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта;

2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;

3. назначават отговорник по охраната на обекта;

4. осигуряват охраняващи обекта лица съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на проявата.

(2) Отговорникът по охраната на обекта:

1. ръководи и контролира охраната му;

2. организира и контролира пропускателния режим;

3. не допуска в обекта:

а) лица без документ за самоличност или ученическа лична карта;

б) лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества;

в) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

г) лица, които отказват да бъдат проверени;

4. предприема други необходими действия по осигуряване безопасността на децата;

5. взаимодейства при необходимост с органите на Министерството на вътрешните работи и с други компетентни държавни и общински органи.


Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЯВИ ЗА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА
Чл. 11. Лицата, които провеждат организирани прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:

1. уведомяват съответното териториално структурно звено на Министерството на вътрешните работи не по-късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й;

2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост - и транспорт;

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни държавни и общински органи.


Чл. 12. (1) Когато организираната проява е свързана с придвижването на група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители.

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата съобразно броя на децата и специфичните им нужди.

(3) Ръководителят на групата и придружителите:

1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него;

2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните държавни и общински органи.

(4) По време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя на групата.


Чл. 13. При осъществяване на специализирана закрила на деца при провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите на чл. 7, чл. 8, ал. 1 и 2 и чл. 10, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и на Закона за събранията, митингите и манифестациите.


Глава четвърта.
ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА И ЗА НЕОБХОДИМОТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ
Чл. 14. Обучението на децата включва:

1. разясняване на рисковите фактори, водещи до увреждане на здравето и нравственото развитие;

2. необходимо поведение при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността.


Чл. 15. (1) Обучението на децата се осъществява в детските градини и училищата по програми, одобрени от министъра на образованието и науката.

(2) Министърът на здравеопазването, министърът на вътрешните работи и председателят на Държавната агенция за закрила на детето участват в разработването на програмите, по които се обучават децата.

(3) Контролът по осъществяване на обучението се извършва от регионалните инспекторати по образованието на Министерството на образованието и науката.


Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Обществени места" са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и други.

2. "Организирана проява" е дейност, организирана и провеждана от държавни и общински органи, юридически и физически лица на места, достъпни за неограничен брой лица.


Заключителни разпоредби
§ 2. Препоръчва се на общинските съвети да приведат приетите от тях нормативни актове по чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация в съответствие с разпоредбите на наредбата.


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила на детето.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2005 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г. с изключение на § 1, т. 3, който влиза в сила от 1 март 2005 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)
Ако изобщо не се движиш, оковите почти не се усещат.
Щастието е единственото нещо, което при делене се умножава.
Аватар
SYNOPTIK
PoliceBG
 
Мнения: 1261
Регистриран на: 18 Авг 2009, 14:41
Местоположение: София Завинаги един от ВАС


Назад към Въпроси от граждани, съвети от служители

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта