Теория и практика

Модератори: ribaflic, Lord, Raptor, osata

Теория и практика

Мнениеот ribaflic » 28 Окт 2009, 22:22

"............Организационното равнище на анализ на полицията показва съществени слабости на системата като цяло.Организационното проектиране и организационната структура се реорганизират без задълбочен функционален анализ и обществена необходимост от реорганизация, често създадени структури са лишени от ясно дефиниране на функциите, които ще се реализират чрез тях, или се дублират функции с други структури....Основното слабо звено е липсата на съвременен управленски опит в областта на организационното проектиране и развитие.На този етап те се извършват интуитивно и често пъти заради самата промяна...."
Б.Геков, статия "Мисия на българската полиция", 2000 г.
Аватар
ribaflic
КОМИСАР
 
Мнения: 549
Регистриран на: 25 Авг 2009, 18:52

Re: Теория и практика

Мнениеот Lord » 28 Окт 2009, 22:51

Всякакви реорганизации, преструктурирания, реформирания и др. подобни, извършвани, заради самите себе си и желание за имитация на същите, предвид липсата на анализ, а просто така, само доубиват /или държат в покой/ системата. Системата е достатъчно тромава, дори и без подобни действия, нужно е да се прави така:
-сериозна и обективна база данни
-интелигентен и обективен анализ
-оценка на рисковете
-вземане на решения за подобряване на дейностите от квалифицирани специалисти.

Това на примависта от мен-аматьора в тази област.
________________________________________________________________
Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова.” - Хамлет , по точно Шекспир;-)
Аватар
Lord
КОМИСАР
 
Мнения: 5861
Регистриран на: 19 Авг 2009, 01:21

Re: Теория и практика

Мнениеот Raptor » 29 Окт 2009, 09:13

ribaflic написа:"............На този етап те се извършват интуитивно и често пъти заради самата промяна....".

Две грешки!
1. Не е на "този етап", а е постоянно!
2. Не е "често пъти заради самата промяна", а винаги е заради промяната/смяната на хората на високи постове! По-ясничко девизът е - "Да си уредим нашите хора на високоплатени длъжности!"
http://www.xnetbg.com/

"E pluribus, unum!"
От многото, едно цяло!(лат.)
Аватар
Raptor
КОМИСАР
 
Мнения: 925
Регистриран на: 02 Сеп 2009, 10:18

Re: Теория и практика

Мнениеот ribaflic » 29 Окт 2009, 20:27

Нарочно изписах и годината, в която е писана статията/теорията/, за да се види, че почти десет години по-късно практиката е останала непокътната.Няма грешка, пардон, грешката е вярна.
Аватар
ribaflic
КОМИСАР
 
Мнения: 549
Регистриран на: 25 Авг 2009, 18:52

Re: Теория и практика

Мнениеот ribaflic » 31 Окт 2009, 08:56

МОТИВИ
към проекта на ЗМВР-приет през 2006 г.
Проектът на Закон за Министерството на вътрешните работи е свързан с изпълнението на един от основните приоритети и поети ангажименти в процеса на присъединяване на страната към Европейския съюз (ЕС), който изисква утвърждаване на постигнатите положителни резултати, реализирани със сега действащата организационно-функционална структура на Министерството на вътрешните работи (МВР), нейното по-нататъшно усъвършенстване и адаптирането й към стандартите на европейските полицейски структури. Целта е създаване на оптимални възможности за защита на сигурността на страната, намаляване на престъпността, разширяване на сътрудничеството с международните полицейски структури и повишаване на ефективността от противодействието срещу тероризма, наркотрафика, трафика на хора и трансграничната организирана престъпност.
Осъществяването на реформата в МВР обхваща:
1. Хармонизиране на законодателството в областта на вътрешните работи чрез използване на най-добрите европейски практики за устройство, управление и функциониране на министерствата на вътрешните работи и полицията.
2. Създаване на единна структура на полицията, включваща сегашните национални служби с полицейски функции, изпълняващи задачи по противодействие на престъпността. По този начин ще бъде премахнато дублирането в дейността на структурите на МВР, ще бъде подобрено управлението и като краен резултат ще се повиши ефективността от противодействието срещу престъпността. Предвидено е създаване на Главна дирекция “Криминална полиция”, което ще обедини усилията на разследващите полицаи и на полицейските служители - оперативни работници, които извършват оперативно-издирвателните дейности по предотвратяване и разкриване на престъпления.
3. Създаване на Централна служба за борба с организираната престъпност в структурата на Национална служба “Полиция”. Основните задачи на тази структура ще бъдат свързани само с противодействие на тежката организирана престъпност на национално ниво и борба с различните форми на трансгранична организирана престъпност.
4. Вливане на структурите на Национална служба “Жандармерия” в Генерална дирекция “Полиция”, което ще подобри нейните възможности да реагира бързо и адекватно при тежки нарушения на обществения ред, кризи от различен характер, охрана на големи обществени мероприятия, интервенции на полицията, изискваща голяма мобилност. Промените ще дадат възможност за по-ефективно използване на Специализирания отряд за борба с тероризма за нуждите на борбата с престъпността.
5. Обособяване на Национална служба “Сигурност” и Национална служба ”Пожарна и аварийна безопасност” в самостоятелни централизирани структури в рамките на МВР с увеличени оперативни възможности. Национална служба “Сигурност” се изгражда като национална система за сигурност, включваща Генерална дирекция ”Сигурност” и регионални управления “Сигурност”.
6. Усъвършенстване на управлението и организацията на работа на полицията и другите основни структурни звена в МВР.
7. Укрепване на кадровия потенциал на МВР. Създаване на единна система за подбор, назначаване и обучение на служителите, както и развитие на кариерата им, което ще се основава на тяхната квалификация, професионализъм и постигнатите резултати в работата.
8. Повишаване на социалния статус, материалната осигуреност и мотивация на българския полицай.
9. Засилване на гражданския контрол над дейността на МВР. Приближаване на способите и средствата за граждански контрол и публичност върху дейността на структурите на МВР до практиките
на ЕС.
10. Разширяване на полицейското сътрудничество със страните от Европейския съюз, както и разработване и прилагане на необходимите стандарти и критерии за пълноправно интегриране на българската полиция в международните полицейски структури.
С реформата в МВР ще бъдат постигнати следните цели:
- привеждане структурите на службите в съответствие с най-добрите практики на ЕС;
- постигане на по-добра управляемост на системата на МВР, като се оптимизират управленските връзки по хоризонтала и вертикала и се подобрят координацията, взаимодействието и контролът в управленската и изпълнителската дейност;
- подобряване организацията на силите и средствата, като се постигне още по-голямо прецизиране на функциите на структурите;
- повишаване на ефективността в работата и способността на отделните структури на МВР за адекватна реакция при противодействието на престъпността;
- усъвършенстване качеството на информационната и информационно-аналитичната дейност с оглед създаване на възможности за информационно осигуряване на оперативната и управленската дейност и реализиране на превантивни мерки, отнасящи се до опазване на сигурността, обществения ред и противодействието на престъпността;
- освобождаване на кадрови и финансов ресурс, който да бъде пренасочен в структурите, охраняващи обществения ред, и в тези по противодействие на престъпността.
Централизираната административна традиция е напълно съвместима с централизиране управлението на полицията и децентрализиране изпълнението на полицейските задачи и дейности. Опитът на полицейските служби от страните - членки на ЕС, показва, че централизираното управление и децентрализирането на полицейските компетенции позволява провеждането на политика на обществена сигурност, основаваща се на защитата на правата и свободите на гражданите и насърчаването на превантивната и контролната дейност - повече от чисто репресивните мерки, характерни за остарелите полицейски модели.
Аватар
ribaflic
КОМИСАР
 
Мнения: 549
Регистриран на: 25 Авг 2009, 18:52

Re: Теория и практика

Мнениеот ribaflic » 31 Окт 2009, 08:58

Новият структурно-функционален модел дава възможност да се изпълняват задълженията на полицейските органи в двете съществено важни сфери на вътрешната сигурност: от една страна, МВР трябва да реагира на ежедневните проблеми, които засягат отделните граждани, а от друга страна - на сериозните проблеми, които засягат основите на сигурността и обществения ред: организирана престъпност, трафик на наркотици, тероризъм, различните видове трансгранична престъпност, компютърната престъпност, трафика на хора и сексуалната експлоатация, както и всеки друг вид криминална дейност, изискваща противодействие с високоспециализирани полицейски мерки.
Законопроектът също така е насочен към оптимизиране управлението на човешките ресурси в МВР и цели да създаде ясна и стабилна нормативна основа, която да гарантира провеждането на реформата на професионалната кариера в МВР.
Предварителното проучване, осъществено в рамките на проект по Програмата ФАР на ЕС, показа, че действащата нормативна уредба за подбор и преминаване на държавната служба в МВР не отговаря в достатъчна степен на изменилите се обществени отношения и на утвърдените в страните - членки на ЕС, стандарти и практики в областта на управлението на човешките ресурси.
Новите реалности, произтичащи от изискването за пълно и еднообразно прилагане на правото на ЕС, налагат промяна на нормативната регламентация на статута на държавните служители в МВР, като се запазят българската традиция и положителните елементи от досегашната правна уредба.
Премахването на званията на служителите в дирекциите от общата и специализираната администрация на МВР през 2000 г. доведе до различен статут на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица. Субсидиарното прилагане на Закона за държавния служител (ЗДСл) по отношение на категорията граждански лица в МВР създава известни затруднения предвид различните критерии и институти за преминаване на държавната служба в МВР.
Законопроектът предвижда отпадане на възможността за прилагане на ЗДСл спрямо държавните служители в МВР и създаване на единна и цялостна уредба на професионалната им кариера, съобразена със спецификата на основните дейности на министерството.
Основен недостатък на действащата уредба е липсата на ясни и прозрачни процедури, които да гарантират равни възможности и конкурентоспособна среда за първоначално назначаване в МВР и по-нататъшно развитие на професионалната кариера.
Прилагането на модела на развитие на професионалната кариера и въвеждането на съвременни концепции и практики за управление на човешките ресурси ще доведат до подобряване на условията на държавната служба в МВР, до отваряне на системата към гражданското общество и до създаване на организационна среда за подбор на най-добрите кадри с висока професионална подготовка и мотивация.
Предложеното нормативно закрепване на основните принципи на управление на държавната служба в МВР цели да даде гласност на новата философия за равен достъп до държавна служба и обективен подбор в МВР.
Прогласяването на тези принципи ще повиши доверието на обществото към МВР като цивилна институция с йерархичен характер и централизъм в управлението, призвана да защитава правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред.
Със законопроекта се въвежда нов модел за назначаване в МВР - задължителен конкурс при назначаване на държавна служба, който ще се управлява на централно ниво. Спечелилите конкурса кандидати ще имат статут на стажанти, съобразен с целите на обучението.
Едновременно с това ще продължи да съществува регламентираният прием на кандидати за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” в акредитираните за Академията на МВР специалности в рамките на утвърдения от Министерския съвет брой студенти за държавен прием.
След успешно приключване на професионалната подготовка на стажантите се присъжда категория. Те се назначават на конкретна длъжност, като се задължават да работят не по-малко от 5 години в МВР. От датата на заемане на длъжността за първоначално назначените държавни служители започва да тече едногодишен изпитателен срок.
На държавните служители не се присвояват звания и не се присъждат рангове. Те се разпределят в 6 категории, които отразяват професионалните знания и умения на служителите на МВР.
На практика в момента званието и рангът се свързват с прослуженото време, без да се отчита реалното изпълнение на служебните задължения и професионалните знания и умения. Предвижда се нова професионална кариера, при която както постъпването, така и израстването в следваща по-висока [/b[b]]категория да се извършва въз основа на конкурс по обективно измерими критерии.
Заемането на работни места в рамките на притежаваната категория е предвидено да се извършва чрез конкурси за длъжности. Присъждането на всички категории ще бъде изключителна компетентност на министъра на вътрешните работи. Назначаването и управлението на конкретните работни места ще се осъществява от ръководителите на основните структурни звена в рамките на законовата им компетентност.
Нов момент в законопроекта е задължаването на администрацията да осигури професионално обучение за израстващите в категория служители. Това кореспондира със задължението за служителите след успешно приключване на обучението да приемат изпълнението на новата длъжност.
Предлага се нова система за формиране на възнаграждението, чиято структура включва заплата за категория и заплата за длъжност, като се премахва възнаграждението за звание и ранг като абсолютни суми. Въвежда се ново допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, което ще отразява изпълнението на предварително поставени цели.
Предвидено е усъвършенстване на дисциплинарния режим в МВР, като се дефинират нови състави на нарушения, нови наказания, удължават се сроковете за реализиране на дисциплинарната отговорност, въвеждат се нови фигури - на служител, провеждащ дисциплинарното разследване, и на защитник в процеса.
Със законопроекта се утвърждава принципът за стабилитет на служебното правоотношение и изчерпателно се изброяват правните основания, при които служителят може да бъде освободен от служба. Изравнява се пределната възраст за държавна служба в МВР на жените и мъжете на 60 години.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Сергей Станишев)

След тези изчерпателни теоретични обяснения, към днешна дата в управлението на човешките ресурси не е постигнато нищо по-различно от това конкурсите да се обявават с такива критерии, които могат да се удовлетворят само от един човек, а ЗМВР, от който се чакаше да реши голяма част от функционалните, структурните и организационните проблеми в МВР е изменян над 15 пъти.Приложението на практика доведе и до три събирания на служителите от министерството...
Аватар
ribaflic
КОМИСАР
 
Мнения: 549
Регистриран на: 25 Авг 2009, 18:52

Re: Теория и практика

Мнениеот ribaflic » 03 Ное 2009, 22:04

...За някои нови тенденции в управлението на кариерата

"Фелдман определя няколко основни убеждения, целящи растеж в организацията, базиран на т.нар.от него "кариеристична ориентация към работата":
-Само заслугите не са достатъчни за напредване в организацията.Създаването на фасада на победител или на външен вид на човек, който може да бъде повишен, е също толкова важно.
-За да напредва човек, е от критично значение да преследва социални взаимоотношения с висшестоящите и с равните по статус.
-Нечестните и неетични поведения от време на време са необходими, за да се получи повишението, което човек смята, че заслужава.Важно е обаче да не се проповядва нечестно или неетично поведение или доре да се признава съществуването му.Хората трябва да развият способността да заемат публично позиции.
-Голяма част от "реалната работа" на много работни места не може осезаемо да се оцени, а относителният успех на тези работни места не може лесно да се валидизира.Следователно е нужно да се коструира илюзията за успех и власт чрез символи като облекло и дизайн на офиса."
из "Управление на човешките ресурси в публичната сфера", Ем.Рибарска , В.Василев, 2007 г.

След като прочетох новите тенденции ми светна за много неща :roll: , включително и защо колеги си окачват на стената свидетелства за преминат курс по ЗЗКИ-то било дизайн на офиса :lol:
Аватар
ribaflic
КОМИСАР
 
Мнения: 549
Регистриран на: 25 Авг 2009, 18:52

Re: Органи на Управление

Мнениеот BARETATA » 27 Апр 2010, 21:20

Много интересо приятали , днес четоха заповед и е много интересна , няма вече РУМВР , а има РУП - Районно Управление на Полицията . :lol: :lol: :lol: Какви са ти промени , какво е това чудо ... Имам едно предположение защо е това,но няма да го коментирам пред цялата Нет - мрежа ...
Чл. 5-ЗМВР: "Служителите на МВР,при изпълнение на служебните си задължения,са физически неприкосновени и се ползват с особената закрила на закона."
Аватар
BARETATA
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 4722
Регистриран на: 22 Авг 2009, 12:42

Re: Органи на Управление

Мнениеот Автоконтрольор » 27 Апр 2010, 21:38

BARETATA написа:Много интересо приятали , днес четоха заповед и е много интересна , няма вече РУМВР , а има РУП - Районно Управление на Полицията . :lol: :lol: :lol: Какви са ти промени , какво е това чудо ... Имам едно предположение защо е това,но няма да го коментирам пред цялата Нет - мрежа ...

РУП не е ли синонимна абревиатура на РПУ?
"Хората лъжат, уликите не..." - Д-р Гилбърт Грисъм
Аватар
Автоконтрольор
старши Полицай
старши Полицай
 
Мнения: 295
Регистриран на: 27 Авг 2009, 23:45

Re: Органи на Управление

Мнениеот BARETATA » 27 Апр 2010, 21:44

Не питай мен , питай тези , които го мислят :?
Чл. 5-ЗМВР: "Служителите на МВР,при изпълнение на служебните си задължения,са физически неприкосновени и се ползват с особената закрила на закона."
Аватар
BARETATA
ИНСПЕКТОР
ИНСПЕКТОР
 
Мнения: 4722
Регистриран на: 22 Авг 2009, 12:42

Следваща

Назад към Ръководство на МВР

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта